Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – wybrane zagadnienia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  określa podstawowe pojęcia związane z przepisami bhp na budowie:

  • zagospodarowanie terenu budowy  – to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów;
  • plan bioz – to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);
  •  strefa niebezpieczna – to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi;
  • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń;
  • sieć ogniowa – to zestaw lontów i zapalników, służących do zadziałania ładunków materiału wybuchowego;
  • rusztowanie robocze  – przez to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
  • rusztowanie ochronne -to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;
  • rusztowania systemowe – to konstrukcja budowla, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.

oraz określa zasady bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu różnych prac budowlanych.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.  Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Zagospodarowanie terenu budowy

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Maszyny i inne urządzenia techniczne

Roboty na wysokości

Rusztowania

Roboty ziemne

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty ciesielskie

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Roboty montażowe

Roboty spawalnicze

Roboty dekarskie i izolacyjne

Roboty rozbiórkowe