Broszury BHP

Zapobieganie wypadkom i chorobom wśród pracowników przynosi wymierne korzyści. W poniższych publikacjach przedstawiono dobre praktyki z zakresu bhp w budownictwie. Zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego, bezpieczną eksploatacją urządzeń i eliminowaniem zagrożenia przy wykonywaniu różnego rodzaju prac budowlanych są niezbędną wiedzą nie tylko każdego pracodawcy, ale także każdego pracownika.

UWAGA!!!

Do przeglądania i drukowania zamieszczonych poniżej wydawnictw konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezpłatnego programu Acrobat Reader

 

Karty bezpiecznego wykonywania pracy dla branży budowlanej. Materiał pomocniczy do instruktażu stanowiskowego.

Dziewiętnaście kart, format A4, kolor. Wydanie 2014 r.

Poruszanie się po budowie, instalacje elektryczne, prace chemikaliami, na drabinach, spawalnicze, tynkarskie, murarskie, zbrojarskie, w wykopie, pilarką tarczową, elektronarzędziami, ręczne prace transportowe, betoniarskie, brukarskie, montażowe szalunków, w przestrzeniach zamkniętych, montaż balustrad ochronnych, na rusztowaniach oraz dekarskie. Każda karta zawiera syntetycznie przedstawione podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Zalecenia i opis dobrych praktyk przygotowano na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie karty zawierają podstawową listę kontrolną. Autorem serii jest Dagmara Kupka.

 

13_prace_murarskie  13_prace_zbrojarskie13_prace_w_wykopie13_prace_pilarka_tarczowa

 

 

 

 

 

 

 

13_prace_elektronarzedziami13_reczne_prace_transportowe13_karta_prace_bruk 13_karta_prace_beton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13_karta_prace_mont_szal13_karta_prace_przestrz_zamk13_karta_prace_na_ruszt13_karta_prace_dekar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Bezpieczeństwo na stanowiskach pracyBudownictwo. Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Format A4, Wydanie 1, Warszawa 2014.

Broszura to materiał pomocniczy dla branży budowlanej do wykorzystania podczas instruktażu stanowiskowego. Broszura składa się z 19 kart. Każda z nich przedstawia w sposób syntetyczny podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystkie zawierają podstawową listę kontrolną. W publikacji omówiono: poruszanie się po budowie, instalacje elektryczne na budowie, prace z chemikaliami, prace na drabinach, ręczne prace transportowe, prace spawalnicze, prace elektronarzędziami, prace pilarką tarczową, prace w wykopie, prace zbrojarskie, prace montażowe szalunków, prace betoniarskie, prace murarskie, prace tynkarskie, prace na rusztowaniu, montaż balustrad ochronnych, prace w przestrzeniach zamkniętych, prace dekarskie, prace brukarskie.

Autorką opracowania jest nadinspektor Dagmara Kupka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Broszurę poprzedza wstęp inż. Urszuli Gawrysiak, omawiający: zagospodarowanie placu budowy, planowanie procesu budowlanego, plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zasady ochrony przed zagrożeniami, warunki socjalne i higieniczne pracowników oraz pierwszy dzień na budowie.

Budownictwo. Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.

————————————————————————————————————————————————————————-

Wypadek przy pracyLeszek Pietrzak Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy.
Broszura B5, wyd. 2014.

Publikacja Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy powstała z myślą o pracodawcach z małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają doświadczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zawarto w niej informacje dotyczące metod badania wypadków przy pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego i późniejszych działań prewencyjnych. Autor wskazuje na zależność pomiędzy właściwie przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego a możliwością zapobiegnięcia wypadkowi przy pracy.

 

 

 

Wypadek przy pracy.Poradnik pracodawcy.

————————————————————————————————————————————————————————-

fobject_id 113659Dagmara Kupka
Bezpiecznie i zgodnie z prawem. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocniczy dla właścicieli małych zakładów budowlanych. A4, str.48, Wydanie1. 2014 r.

“Lista kontrolna z komentarzem” przeznaczona jest do przeprowadzenia samokontroli przez pracodawców, którzy przystąpili do programu informacyjno-prewencyjnego w budownictwie. Lista przygotowana jest w formie pytań. Pytania w liście są sformułowane w taki sposób, aby odpowiedź “nie” wskazywała nieprawidłowość lub uchybienie w stanie faktycznym, które należy usunąć. Aby całkowicie sprawdzić stan bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i przestrzeganie przepisów bhp w zakładzie, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, niezależnie od tego czy dany problem występuje.

 

 

Bezpiecznie i zgodnie z prawem. Lista kontrolna z komentarzem.

————————————————————————————————————————————————————————-

Dagmara Kupka
Budownictwo. O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy.

Książka, Warszawa 2012.

Wypadki w budownictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Najbardziej narażani są na utratę zdrowia, a nawet życia nowo zatrudnieni.

Broszura stanowi materiał pomocniczy przy prowadzeniu instruktażu ogólnego i wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudnionych osób na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Zawiera podstawowe informacje wynikające z obowiązujących przepisów i procedur dotyczących: obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika w zakresie bhp, zasad poruszania się po terenie budowy, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi substancjami chemicznymi stosowanymi na budowie, podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.

Budownictwo. O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy.

———————————————————————————————————————————————————————

oklad_abc_bhp

Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz.
Informator dla pracodawców.
Książka, 96 stron, wydanie 4, Warszawa 2012.

Główne tematy książki to m.in.: obowiązki i prawa i pracownika w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników – badania lekarskie, środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej, szkolenia w dziedzinie bhp, czynniki uciążliwe w środowisku pracy, czynniki stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia, prace szczególnie niebezpieczne, maszyny i inne urządzenia techniczne, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych, ocena ryzyka zawodowego, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące bhp, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów bhp.

 

ABC BHP. Informator dla pracodawców.

—————————————————————————————————————————————————————————Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot
Budownictwo. Bezpieczne rusztowania.
Broszura 2011

Rusztowania robocze, jako tymczasowe konstrukcje budowlane, umożliwiają prace na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów nad podłożem. Nieumiejętne ich zastosowanie jest częstą przyczyną wypadków. Co drugi wypadek na rusztowaniu zdarza się podczas jego eksploatacji, a co trzeci w trakcie montażu.
Broszura zawiera podstawowe wiadomości dotyczące bezpiecznego użytkowania rusztowań przydatne zarówno dla monterów, jak i pracowników eksploatujących te konstrukcje. Zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dokumentacja rusztowań, prace przygotowawcze, montaż i demontaż rusztowań, kontrola i odbiór rusztowań, to tylko niektóre z zagadnień przedstawionych w publikacji.
Mamy nadzieję, że nasze wydawnictwo, poszerzając wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej budowy i eksploatacji rusztowań, przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich budowach.

Budownictwo. Bezpieczne rusztowania.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

budownictwo_oklBudownictwo. Transport mechaniczny
Broszura 32 str., wydanie 1. Warszawa 2013.

Adresatami wydawnictwa są pracodawcy, użytkownicy wózków oraz osoby nadzorujące prace operatorów. Jest to drugi tom serii. W części pierwszej autor omówił zasady bhp związane z transportem ręcznym. Część druga zawiera szczegółowy opis zagrożeń związanych z eksploatacją wózków, koparek, ładowarek i platform roboczych, które wynikają z niewłaściwej obsługi. Zostały omówione wymagania kwalifikacyjne dla operatorów, przygotowanie pracowników do pracy, a także wymagania ogólne dla wózków i ich wyposażenia. Broszura zawiera przykładową listę zagrożeń oraz opis działań profilaktycznych, które poprawiają bezpieczeństwo podczas prac transportowych.

 

 

Budownictwo. Transport mechaniczny

————————————————————————————————————————————————————————

Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe.
Broszura 2012

Broszura zaadresowana jest do pracodawców i kadry zarządzającej.
Autorzy podjęli próbę identyfikacji i oceny stopnia narażenia pracowników zajmujących się robotami drogowymi i mostowymi oraz wskazania możliwych rozwiązań prewencyjnych.

 

 

 

Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Siatki, które ratują życie.
Broszura 2010

Siatki bezpieczeństwa są nowoczesnym sposobem ochrony zbiorowej osób pracujących na wysokości, którego skuteczność została potwierdzona w branży budowlanej krajów Unii Europejskiej. W broszurze przedstawiono zakres, wymagania i metody montażu siatek. Mamy nadzieję, że popularyzacja tych zagadnień poprawi bezpieczeństwo na polskich budowach.

 

 

 

Budownictwo. Siatki, które ratują życie.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Praca w wykopach.
Broszura 2010

Broszura adresowana jest do kadry zarządzającej. Autorzy Publikacji Urszula Gawrysiak i dr Grzegorz Kacprzak przedstawiają podstawowe techniki zabezpieczenia szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych wykopów przed obsunięciem się gruntu. Publikacja zawiera również informacje dotyczące przygotowania pracowników do pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienia na budowie odpowiednich warunków socjalnych. Liczne zdjęcia ilustrują opisywane zagadnienia na przykładzie prac budowlanych prowadzonych na terenie Polski.

 

 

Budownictwo. Praca w wykopach.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Broszura 2011

W broszurze przedstawiono podstawowe środki techniczne, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz zasady ich doboru. Każdy pracodawca, który zamierza prowadzić prace na wysokości, powinien wybrać środki właściwe do miejsca wykonywania pracy, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz spełnią wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Zygmunt Wieczorek
Budownictwo. Wymagania bezpieczeństwa pracy.

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie,zarówno czynników niebezpiecznych, jak i szkodliwych oraz uciążliwych. Stwarza to wiele potencjalnych możliwości występowania bardzo groźnych wypadków. Wymaga, więc stosowania, na co dzień obostrzonych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Budownictwo. Wymagania bezpieczeństwa pracy.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Stop wypadkom.
Broszura 2009

Broszura “Budownictwo. Stop wypadkom!” zaadresowana jest do wszystkich pracowników budownictwa. Tych na stanowiskach kierowniczych i tych, którzy są robotnikami. Forma publikacji jest nietypowa  broszura zawiera tylko rysunki. Zwracają one uwagę na ponad 50 sytuacji, w których najczęściej dochodzi do wypadków na budowie i uczą, jak postępować aby praca była bezpieczna.

 

 

 

Budownictwo. Stop wypadkom.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Środki ochrony narządu słuchu
Broszura, Warszawa 2012
Publikacja została opracowana na podstawie wyników wieloletniego programu pt. “Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego przez CIOP. Zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców związane z doborem i użytkowaniem ochronników słuchu ze względu na środowisko pracy. Omawia rodzaje, sposób kontroli, znakowania i instrukcji dla środków zabezpieczających słuch, a także problemy związane z użytkowaniem ich razem z innymi środkami ochrony indywidualnej. Broszura może być wartościowym źródłem informacji dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy oraz innych użytkowników.

 

 

 

Środki ochrony narządu słuchu

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Drabiny.
Ulotka 2011

Ulotka przedstawia ogólne zasady bezpiecznego stosowania drabin: przystawnych i rozstawnych oraz właściwego ich doboru do wykonywanych robót. Zwraca uwagę na czynności, które są zabronione, podczas pracy na drabinie. Zaletą ulotki są liczne zdjęcia, które ilustrują dobre praktyki stosowania drabin

 

Budownictwo. Drabiny.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Poślizgnięcia i potknięcia.
Ulotka 2010

Poślizgnięcia i potknięcia to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na budowach. Ulotka przedstawia podstawowe zasady, które powinien stosować pracownik, aby uniknąć wypadku na placu budowy. Tekst ilustrują liczne zdjęcia, pomagające w zrozumieniu zagadnień. Ulotka została przygotowana przez Urszulę Gawrysiak, zajmującą się bezpieczeństwem i higieną pracy w jednej z największych firm budowlanych w Polsce.

 

 

Budownictwo. Poślizgnięcia i potknięcia.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Praca na wysokości.
Ulotka 2009

Identyfikacja pracy na wysokości: kiedy nią jest, a kiedy nie; tragiczna statystyka: najczęstsze przyczyny upadków z wysokości; zasady bezpieczeństwa pracy: na drabinach przenośnych, na klamrach i innych podwyższeniach, na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych, na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach. Obowiązki pracodawcy; środki ochrony indywidualnej, wskazówki co do zapobiegania upadkom z wysokości.

 

 

 

Budownictwo. Praca na wysokości.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Uwaga, wykopy!
Ulotka 2009

Zasady prowadzenia robót ziemnych z wykopami: przed rozpoczęciem prac, podczas ich wykonywania, po częściowym lub całkowitym ich zakończeniu, zabezpieczenie wykopów oraz co jest zabronione w związku z pracami przy wykopach.

 

 

 

Budownictwo. Uwaga, wykopy!

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. Urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy.
Ulotka 2009

Zasady bezpiecznego eksploatowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na budowie: zasady ogólne, kto może wykonywać wszelkie związane z tymi urządzeniami i instalacjami prace, terminy oraz zakres i dokumentowanie badań i pomiarów, usytuowanie stanowisk pracy, prace szczególnie niebezpieczne; system ochrony przeciwporażeniowej – strefy ochronne; podstawowe i najczęściej spotykane nieprawidłowości.

 

 

Budownictwo. Urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Budownictwo. BHP obowiązki kierownika budowy.
Ulotka 2009

Nowe obowiązki kierownika budowy określone przez art. 21a i art. 22 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (w wyniku wdrożenia do prawa polskiego zasad i przepisów prawa europejskiego, tu: Dyrektywa Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r.): obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jako koordynator działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – prawa i obowiązki.

 

 

Budownictwo. BHP obowiązki kierownika budowy.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Bezpieczne odśnieżanie dachów.
Ulotka  2012

Ulotka adresowana jest do osób pracujących bezpośrednio przy odśnieżaniu. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną pracą przy odśnieżaniu dachów. Prace te powinny być zorganizowane z nadzwyczajną ostrożnością ze względu na ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku. Publikacja określa obowiązki pracownika zatrudnionego przy usuwaniu śniegu z dachu, jak i osoby odpowiedzialnej za te prace. Doradza, żeby strome dachy były odśnieżane wyłącznie przez firmy specjalistyczne, posiadające dokumenty potwierdzające kompetencje w tej dziedzinie.
W planie wydawniczym PIP jest przewidziana kolejna publikacja dotycząca usuwania śniegu zalegającego na dachach. Broszura ukaże się przed kolejnym sezonem odśnieżania.

Bezpieczne odśnieżanie dachów.
——————————————————————————————————————————————————————–

upalyPraca w wysokich i niskich temperaturach.
Informacje dla pracodawców

Ulotka format B5, 12 str., Warszawa 2013, wydanie 1.

Ulotka adresowana jest do pracodawców. Według przepisów bhp są oni zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy dostosowanych do panującej temperatury. Dotyczy to zarówno pracy w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Ulotka przedstawia pracę w mikroklimacie zimnym i gorącym oraz warunki zatrudniania młodocianych i kobiet ciężarnych w obydwu przypadkach. Dodatkowo wskazuje przyczyny oraz skutki wychłodzenia i przegrzania.

Praca w wysokich i niskich temperaturach.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

okladkaMaszynyBHP_Labanowski.indd

Włodzimierz Łabanowski, Bezpieczeństwo użytkowania maszyn
Broszura,48 stron. Warszawa 2014.

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Broszura zawiera wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana, jako nowa. Zamieszczony tekst jest nową uaktualnioną wersją według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.

 

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Leszek Pietrzak
Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji.

Książka, Warszawa 2007

W niniejszej publikacji zaprezentowano niektóre modele wypadków przy pracy stosowane w opisywaniu zagadnień związanych z powstawaniem i przebiegiem wypadku, w badaniu wypadków przy pracy i formułowaniu ich przyczyn, a także omówiono charakterystyczne cechy najczęściej spotykanych metod badania wypadków. Modele wypadków poddano analizie ze względu na możliwość opisywania zjawisk, przydatność do identyfikowania przyczyn wypadku oraz określania działań profilaktycznych, lokalizowania przyczyn w typowych sekwencjach wypadkowych oraz w elementach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.

Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji.

 

 

Źródło: www.pip.gov.pl