Kontrole placów zabaw

Uwagi ogólne

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz  wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników.

Inspekcje powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami, wejściami a nie tylko zamontowane na nim urządzenia.

Trzy rodzaje kontroli
Wskazane w normie rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw to:

Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa)

W jej trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Kontrola tego rodzaju może być przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna zostać następnie udokumentowana np.: w książce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca wyposażenia przedstawił listę kluczowych kryteriów (checklist), które należy sprawdzać w czasie takiej kontroli. Terminy inspekcji można uzależnić od częstotliwości, z jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez względu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzień kontrola to absolutne minimum.

Kontrola funkcjonalna
W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Tego rodzaju kontroli może dokonać administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia również należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu. Kontrolę powinno się przeprowadzać średnio co 1-3 miesiące.

Coroczna kontrola podstawowa
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), właściciele i zarządcy są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym, co najmniej raz w roku lub raz na 5 lat, w zakresie określonym ww. przepisem ustawy.

Według obecnego stanu prawnego, urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, jego estetyki oraz otoczenia.

Przepis art. 62 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy zwalnia jednak właścicieli i zarządców obiektów budowlanych małej architektury z rocznej kontroli tych obiektów w zakresie elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Biorąc jednak pod uwagę, że czynniki te, w przypadku obiektów zlokalizowanych na placach zabaw, mają istotny wpływ na ich aktualny stan techniczny, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w wydanym w lipcu 2008 r. komunikacie skierowanym do właścicieli i zarządców placów zabaw, wskazując normy polskie dotyczące wymagań technicznych odnoszących się do wyposażenia placów zabaw, zalecił egzekwowanie od właścicieli i zarządców przeprowadzania kontroli obiektów na placach zabaw również podczas rocznych, obowiązkowych przeglądów stanu technicznego budynków, w otoczeniu których znajdują się te place.

Coroczna kontrola podstawowa ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni i może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych. Kontrola podstawowa obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń, stanu połączeń i fundamentowania, zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek przeprowadzonych napraw.

W zakres kontroli podstawowej wchodzi także ocena zebranej dotychczas dokumentacji przeglądowej oraz ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie wszystkich danych o przeglądach i wypadkach.

Wynikiem kontroli powinny być czynności konserwacyjne i naprawy takich elementów jak: połączenia śrubowe, nawierzchnia placu zabaw, łożyska, łańcuchy, fundamenty, elementy konstrukcyjne urządzeń, elementy ruchome.

Wiedza i szkolenia
Wszystkie osoby wykonujące kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Wskazane jest, aby ci, którzy prowadzą regularne kontrole przez oględziny posiadali, choćby podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie. Szkolenia w tym zakresie prowadzą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz odpowiedzialne instytucje.

Przepisy prawa budowlanego oraz normy należy stosować w taki sposób, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na placu zabaw bez nadmiernego ograniczania możliwości zabawy i rozwoju fizycznego korzystających z nich dzieci.

Źródło:
www.gunb.gov.pl
www.placezabaw.uokik.gov.pl