Cel prowadzenia nadzoru przyrodniczego

Cel prowadzenia nadzoru przyrodniczego

Celem nadzoru przyrodniczego powinno być w szczególności zapobieganie ewentualnym stratom gatunkowym, ograniczanie śmiertelności zwierząt oraz ograniczenia ewentualnej możliwości niszczenia cennych i chronionych roślin i siedlisk, poprzez wprowadzanie konkretnych działań organizacyjnych,polegających na prowadzeniu na bieżąco obserwacji, przygotowania i sposobu prowadzenia prac na ciekach przewidzianych do nadzoru w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony przyrody i środowiska
Źródło: www.uzp.gov.pl