Co to jest inwestor zastępczy?

ban_domy_21-kopia

Inwestor zastępczy to osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim, (osobą posiadającą prawo do działki i zamierzającą na niej rozpocząć budowę jakiegoś obiektu), podejmuje wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego (obowiązki inwestora w procesie budowlanym zostały szczegółowo opisane powyżej), czyli zastępuje inwestora bezpośredniego. Najczęściej inwestor zastępczy wyręcza inwestora będącego osobą fizyczną, który nie ma wiedzy o prowadzeniu procesu inwestycyjnego bądź nie dysponuje czasem na prowadzenie inwestycji.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne jest formą umowy zlecenia, a stronami umowy o zastępstwo inwestycyjne są: inwestor bezpośredni jako zleceniodawca i inwestor zastępczy jako zleceniobiorca. Inwestor bezpośredni to podmiot, który ma zamiar zrealizować określoną inwestycję i dysponuje przeznaczonymi na ten cel środkami finansowymi. Inwestor zastępczy natomiast zajmuje się organizacją i koordynacją procesu budowlanego, przejmując na siebie obowiązki klasycznego inwestora. Inwestor zastępczy nie jest automatycznie wykonawcą robót budowlanych, ewentualne wykonawstwo musi wynikać z  odrębnej umowy o roboty budowlane. W umowie o zastępstwo inwestycyjne inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do przejęcia na siebie jego obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, reprezentowania go wobec osób trzecich, czuwania nad przebiegiem prac zgodnie  z harmonogramem, realizacją poszczególnych etapów budowy, jakością wykonanych działań i zgodnością zarówno z normami jak i ze specyfikacją całej inwestycji. Jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora. Inwestor bezpośredni zobowiązuje się natomiast do sfinansowania inwestycji.