Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:
1) zagospodarowania przestrzennego
2) posadawiania obiektów budowlanych
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania  odpadów
4) składowania odpadów na powierzchni
5) podziemnego składowania dwutlenku węgla

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:

1) budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskiei hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni
2) przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć
3) prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć? jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami

Źródło: www.pgi.gov.pl