Dopłaty do domów energooszczędnych

Informacje o programie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami “o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013-2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Każdy budynek realizowany w ramach programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Opracowanie zostało udostępnione do szerokich konsultacji na stronie internetowej NFOŚiGW, w wyniku których zebrano wiele cennych uwag. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW.

Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

Procedura postępowania

1. Budowa domu jednorodzinnego przez osobę fizyczną – schemat postępowania

2. Zakup domu lub mieszkania od dewelopera (spółdzielni mieszkaniowej) – schemat postępowania

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW

  • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Deutsche Bank PBC S.A.,
  • Getin Noble Bank S.A.,
  • SGB-Bank S.A.,
  • Bank Zachodni WBK S.A.,
  • Nordea Bank Polska S.A.

Podręcznik dobrych praktyk

Podręcznik dobrych praktyk zawiera dodatkowe zalecenia, które ułatwią osiągnięcie zakładanego standardu i efektu środowiskowego. Wymagania te nie mają bezpośredniego wpływu na zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania budynku (poza wymaganiami dotyczącymi architektury), jednak mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów użytkowania budynku, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i podwyższenia oferowanego komfortu. Podręcznik bazuje na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Stosowanie tych zaleceń nie jest obowiązkowe do otrzymania dotacji w ramach programu. Podręcznik jest skierowany zarówno do inwestorów, jak i do projektantów oraz wykonawców chcących poszerzyć swoją wiedzę o zasadach, jakimi należy się kierować w budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl