Dotacje

Ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach ? Kawka, Ryś i Prosument ? a także zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów, NFOŚiGW zdecydował o stworzeniu nowego, jednolitego i elastycznego mechanizmu wsparcia. Planowany instrument dofinansowywania przedsięwzięć na poziomie lokalnym będzie się wpisywał w potrzeby i oczekiwania regionów, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych NFOŚiGW.

W związku z powyższym, NFOŚiGW zdecydował ? zgodnie z ustaleniami na Konwencie Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się pod koniec czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW ? że zadania te przekieruje na WFOŚiGW, które są bliżej lokalnych społeczności. Od kilku tygodni NFOŚiGW prowadzi intensywne konsultacje z wojewódzkimi funduszami, które mają oszacować zapotrzebowanie na wsparcie w swoich rejonach. Efektem tych konsultacji ma być nowy kompleksowy instrument dt. wsparcia walki z niską emisją, skierowany do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW. Docelowo NFOŚiGW ma zamiar objąć nowym programem działania do tej pory uwzględnione w programach: Kawka, Ryś i Prosument.

W związku z powyższym, informujemy, że uchwałą nr B/32/6/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Zarząd NFOŚiGW nie wyraził zgody na udostępnienie środków finansowych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 5b) programu priorytetowego ?SYSTEM ? Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 5) Ryś ? termomodernizacja budynków jednorodzinnych? (tytuł przed zmianą Listy priorytetowych programów: Poprawa efektywności energetycznej. Część 4b) Ryś ? termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej) z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek do kwoty 67 724 700 zł łącznie z dotacjami do kwoty 32 275 300 zł. Odmowa dotyczy wszystkich wniosków złożonych w naborze do programu Ryś.

Nabór wniosków 2017 (REGION)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  naboru wniosków w ramach programu priorytetowego “SYSTEM ? Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION? w 2017 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  01.02.2017 r. ? 29.09.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (?GWD?);
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 ? 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa
z dopiskiem: Nabór ciągły “SYSTEM ? Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION?

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki ? 200 mln zł,

w tym w ramach:

  • funduszu podstawowego: 50 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego ?OZE i efektywność energetyczna?: 116 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego ?Gospodarowanie odpadami?: 34 mln zł.
  • Formy dofinansowania: Pożyczka;
  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Grzegorz Witkowski, 22 45 90 158, grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl

Leszek Tokarczyk, 22 45 90 104, leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.p

Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

regulamin_region_2017.pdf
regulamin_region_2017.pdf – (384,05 KB) Regulamin Region
zal_nr_3_sprawozdanie.docx
zal_nr_3_sprawozdanie.docx – (21,43 KB) Sprawozdanie
zalacznik_nr_4_-_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx
zalacznik_nr_4_-_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx – (241,77 KB) Lista efektów środowiskowych
umowa_pozyczki_wzor_region_system.pdf
umowa_pozyczki_wzor_region_system.pdf – (337,44 KB) umowa pozyczki wzor region