Inspektor nadzoru inwestorskiego a inżynier kontraktu

Aby porównać instytucję inżyniera kontraktu z inspektorem nadzoru  należy zacząć od podstawy występowania ich w procesie budowlanym. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma ustawowo określony w Prawie budowlanym status prawny i podstawowe zadania, które w drodze umowy z inwestorem mogą być jedynie rozszerzone. Ponadto nadzór inwestorski, może być obligatoryjnym elementem danej inwestycji, którego wprowadzenie będzie konieczne w związku z  nałożonym obowiązkiem przez organy administracji. Inżynier kontraktu natomiast jest instytucją bez podstaw ustawowych i w pełni dobrowolną. Zakres zadań zaś, jest efektem zastosowania ujednoliconych warunków kontraktowych FIDIC, a nie narzuconych ram prawnych. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na placu budowy, jego zadania wymienione są w Prawie budowlanym. Zadania te zawarte są też w zakresie obowiązków przewidzianych dla inżyniera kontraktu, co związane jest z faktem występowania w składzie tego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Nie ulega wątpliwości, że zakres obowiązków inżyniera kontraktu jest dużo szerszy. Odmiennie niż inspektor inwestorski, inżynier kontraktu ma być podmiotem bezstronnym i niezależnym od osoby inwestora co wynika z warunków FIDIC. Inżynier kontraktu nigdy nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy inwestorem a wykonawcą.
Reasumując, instytucja inżyniera kontraktu jest rozbudowaną i dostosowaną do potrzeb rynku inwestorskiego wersją nadzoru inwestorskiego, szczególnie gdy działa zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego w postaci grupy inspektorów. Udział inżyniera kontraktu pozostaje jednak instytucją w pełni dobrowolną i nieobjętą do tej pory przepisami prawa, odmiennie jak w przypadku inżyniera nadzoru gdy w określonych sytuacjach musi obligatoryjnie uczestniczyć w procesie budowlanym.