Odbiory budynków

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego w myśl art. 55 ustawy – Prawo budowlane należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

  • na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy – Prawo budowlane,
  • jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek:
    1. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona – w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane),
    2. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona – w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane),
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego). Zgodnie z art. 56 ustawy – Prawo budowlane inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy: