Interpretacje Prawa Budowlanego

 

Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego

Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego dokonane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego  nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Zawiera jedynie ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.

Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

W sprawie wolnostojących trybun – art. 3 pkt. 3

W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – art. 3 pkt. 8

W sprawie budowy i remontu dróg leśnych – art. 3 pkt.3, art.28

W sprawie strzelnic, jako obiektów budowlanych – art. 5, art. 62 ust. 1,3

W sprawie organu właściwego do wystąpienia z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – art. 9

W sprawie rozpoczynania robót budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron

W sprawie budowy obiektów letniskowych – art. 28 ust.1, art.29 -31

W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli oraz zakazu ich sytuowania na obszarze kolejowym – art. 28 ust. 1, art.29 ust. 2

W sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową – art. 29 ust. 1 pkt 1a

W sprawie budowy przyłączy – art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a

W sprawie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowego obiektu budowlanego – art. 29 ust. 1 pkt.12

W sprawie zagadnienia czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane należy rozumieć całą instalację wewnętrzną

W sprawie kolizji pozwoleń na budowę i zgłoszeń dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych

W sprawie konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie przerwania biegu terminu,o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy  – Prawo budowlane

W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno – budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy  – Prawo budowlane

W sprawie zakazu uzależniania wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od przedłożenia wypisów z ksiąg wieczystych

W sprawie przechowywania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego załączonego do zgłoszenia – art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie dokonania wpisu o zmianie inwestora w dzienniku budowy – art.45

W sprawie wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu naprawczym – art.50 ust.1

W sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia – art.50 ust. 1 pkt 2 i 4

W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do naruszeń Prawa budowlanego w przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie – art. 50-51

W sprawie określenia stron w postępowaniach naprawczych – art. 50-51

W sprawie stosowania art. 51 ustawy – Prawo budowlane do obiektu budowlanego oddanego do użytkowania

W spawie zaniechania dalszych robót budowlanych (nie dotyczy przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę) – art.51 ust.1 pkt 1

W sprawie nakładania obowiązku dostarczania dokumentów, ekspertyz i ocen na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane do zakończonych robót budowlanych

W sprawie niedopuszczalności żądania, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy

W sprawie zastosowania art. 51 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie kategorii obiektu budowlanego oraz obowiązków wynikających z art. 54 i 55 ustawy  – Prawo budowlane.

W sprawie możliwości zakończenia budowy przez spadkobierców na podstawie art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie oddawania do użytkowania wież antenowych – art.55 pkt 1

W sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych – art.55 pkt 3

W sprawie zastosowania art. 57 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane w przypadku samowoli budowlanej

W sprawie stosowania art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie egzekucji kosztów zapewnienia przez organy nadzoru budowlanego zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia – art.69 ust.1

W sprawie dostosowania lokali użytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku zmiany sposobu użytkowania (art. 71 ustawy – Prawo budowlane )

W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – art. 71a ust. 1

W sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów – art. 82 ust. 3 pkt 2

 W sprawie organu właściwego w zakresie w stosunku do lądowisk

W sprawie organu właściwego w zakresie sieci elektroenergetycznych

Stanowisko GINB

Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych -art. 29 ust. 1 pkt 12

W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego – art. 34 ust.3 pkt 2

W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób pełniących funkcję projektanta – art. 35 ust. 1 pkt 4

W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę – art. 37 ust. 1

W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania – art. 37 ust. 2

W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy – art.59a ust. 2

W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiektów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo budowlane art. 62 ust. 1

W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania – art. 62 ust. 1 pkt 3

W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej okresowej kontroli – art. 62 ust. 1 , art.70

W sprawie obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego dla budynków połączonych łącznikiem – art. 64 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego – art. 64 ust. 1

W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego – art. 82 ust.3

W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie Policji i Straży Granicznej – art. 85 pkt 2

W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 r. – art.103

Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)

Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych

W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm.

Źródło: www.gunb.gov.pl