Jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw energetycznych?

Jeśli chcesz wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, dowiedz się jak uzyskać uprawnienia. Świadectwo jest wymagane przy sprzedaży i wynajmie budynków lub ich części (mieszkanie lub lokal użytkowy). Świadectwo umożliwia kupującemu lub wynajmującemu poznanie charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania lub lokalu użytkowego. Informacje na świadectwie pozwalają na orientacyjne określenie przyszłego zużycia energii oraz kosztów eksploatacyjnych. W świadectwie znajdziesz też informacji na temat opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynków i wskazówki w zakresie możliwych prac termomodernizacyjnych.

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Kto może złożyć wniosek?

Świadectwa może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
  • albo studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
  • lub posiada uprawnienia budowlane.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek ( DOC 39.50 KB) i oświadczenie ( DOC 51.50 KB) prześlij na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem “Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków”.

Ile musisz zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.

Co musisz przygotować?

 1. wniosek o wpis do rejestru ( DOC 39.50 KB) – pobierz i wypełnij wniosek,
 2. oświadczenie ( DOC 51.50 KB) – pobierz i wypełnij oświadczenie,
 3. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących:
  • ukończenia wymaganych studiów wyższych lub
  • posiadania uprawnień budowlanych.

Jaki jest termin realizacji?

Do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku. Jednak często MIB realizuje sprawę szybciej. Średni czas oczekiwania na wpis to około 14 dni, zależy on od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach termin może się wydłużyć.

W jakich sytuacjach termin może się wydłużyć?

Jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), zostanie przesłana do Ciebie na adres korespondencyjny prośba o uzupełnienie wniosku.

Czy dostanę potwierdzenie wpisu?

Z chwilą wpisania do prowadzonego w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, otrzymasz na adres poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w centralnym rejestrze. Po zalogowaniu się na swoim koncie, będziesz mógł wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, które po nadaniu przez centralny rejestr odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, będzie można przekazać osobie zlecającej. Z chwilą wpisania do rejestru, Twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze.

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia wpisu, zwróć się o niego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zaświadczenie potwierdzające wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: “opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków”. Potem wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Zaświadczenie MIB wyda w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak zmienić swoje dane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Jeśli chcesz zmienić swoje dane osobowe lub adresowe wyślij proszę informację na ten temat do Departamentu Budownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na adres e-mail: sekretariatDB@mib.gov.pl lub pisemnie na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Pamiętaj jednak, że w przypadku:

 • zmiany w zakresie posiadanej zdolności do czynności prawnych,
 • skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • zmiany w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
 • zmiany w zakresie kwalifikacji wymaganych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej,
 • zmiany imienia i nazwiska,
 • zmiany adresu do korespondencji,
 • zmiany adresu poczty elektronicznej

masz obowiązek poinformować MIB w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Jak uzyskać uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku?

Dowiedz się gdzie i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać wpis w wykazie osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Od momentu dokonania wpisu, osoby zainteresowane znajdą Twoje nazwisko we właściwym wykazie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Czemu służą kontrole?

Celem jest wpływanie na modernizację źródeł wytwarzania ciepła oraz chłodu. Okresowy przegląd i sprawdzenie stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych jest bezpieczeństwo użytkowania, ograniczenie zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. Oceniana jest też efektywność energetyczna zainstalowanych w budynku urządzeń chłodniczych. Opinia eksperta pozwala podjąć działania (niekiedy zupełnie bezinwestycyjne), które dają przy tym samym komforcie cieplnym niższe roczne koszty eksploatacyjne, a także zapewnia dłuższą żywotność urządzeń i instalacji oraz mniejszą awaryjność.

Kto może złożyć wniosek?

Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do właściwego wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która posiada:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub;
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek ( DOC 40.00 KB) i oświadczenie ( DOC 49.00 KB) prześlij na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa z dopiskiem “Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków”.

Ile musisz zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.

Co musisz przygotować?

 1. wniosek o wpis do rejestru ( DOC 40.00 KB) – pobierz i wypełnij wniosek,
 2. oświadczenie ( DOC 49.00 KB) – pobierz i wypełnij,
 3. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących posiadania uprawnień budowlanych lub kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Jaki jest termin realizacji?

Do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do MIB. Jednak często MIBrealizuje sprawę szybciej. Średni czas oczekiwania na wpis to około 14 dni, zależy on jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach termin może się wydłużyć.

W jakich sytuacjach termin może się wydłużyć?

Jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), zostanie przesłana do Ciebie na adres korespondencyjny prośba o uzupełnienie wniosku.

Czy dostanę potwierdzenie wpisu?

Z chwilą wpisania do prowadzonego w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, otrzymasz na adres poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w systemie teleinformatycznym centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, będziesz mógł wykonać protokół z kontroli sytemu, które po nadaniu przez system teleinformatyczny odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, będzie mogło zostać przekazane osobie zlecającej. Z chwilą wpisania do rejestru, Twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze.

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia wpisu, zwróć się o niego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zaświadczenie potwierdzające wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: “opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków”. Potem wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Zaświadczenie MIB wyda w ciągu 7 dni od dnia złożenia do MIB kompletnego wniosku.

www.mib.gov.pl