Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym? Jak długo trwa uzyskanie uprawnień do szacowania nieruchomości i jakie dokumenty trzeba przygotować?

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

 • osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwo skarbowe,
 • ma wyższe wykształcenie,

Wykształcenie w zakresie wyceny nieruchomości

Wystarczy, że ukończysz dowolne studia wyższe i warunek ten zostanie spełniony. Jeżeli jednak ukończysz studia wyższe na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, to nie musisz spełniać warunku ukończenia studiów podyplomowych. Zwolnienie z ukończenia studiów podyplomowych ustala się na podstawie suplementu do dyplomu lub zaświadczenia uczelni.

 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych musi zawierać co najmniej takie tematy, które zostały określone w rozporządzeniu. Zanim rozpoczniesz studia podyplomowe, poproś uczelnię o szczegółowy program studiów i porównaj go z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych.

 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,

Warunek praktyki lub doświadczenia zawodowego może być spełniony przez:

 • odbycie co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej organizowanej przez federacje i porozumienia stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych lub izby gospodarcze rzeczoznawców majątkowych. Takie praktyki są szczegółowo regulowane przez rozporządzenie,
 • odbycie praktyki w zakresie wyceny w ramach programu Twoich studiów wyższych lub studiów podyplomowych w wymiarze jednego semestru. Taka praktyka organizowana jest przez uczelnię na podstawie umowy z jedną z organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych,
 • co najmniej 2-letnią pracę na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. W tym przypadku czynności, które wykonujesz w pracy muszą mieć związek z wyceną nieruchomości. Zestawienie czynności (RTF 54 KB).
 •  przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. To od wyników tego postępowania zależy, czy Minister Infrastruktury i Budownictwa nada Ci uprawnienia zawodowe i zostaniesz rzeczoznawcą majątkowym. Wniosek o nadanie uprawnień składasz do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Departament Gospodarki Nieruchomościami) dołączając wymagane załączniki oraz dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: etapu wstępnego oraz egzaminu. Podczas etapu wstępnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna sprawdza, czy złożone przez Ciebie dokumenty spełniają wymogi formalne. Komisja może wezwać Cię do dostarczenia dodatkowych dokumentów – takie wezwanie dostaniesz wówczas na piśmie. Jeżeli Komisja uzna Twoje dokumenty za poprawne pod względem formalnym, otrzymasz zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego.

Na egzamin przyjdź odpowiednio wcześniej. Zabierz dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający Twoją tożsamość. Sam egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90. Nie podpisuj testu! Swoje imię i nazwisko zapisz na karteczce, na której wpisz też unikalny kod wydrukowany na Twoim teście. Karteczkę włożysz do przygotowanej koperty i zakleisz ją. Kopertę oddaj egzaminatorom. Dzięki temu egzaminatorzy sprawdzając Twój test będą widzieli tylko wydrukowany unikalny numer testu i nie będą wiedzieli, że to Twój test. Dopiero po sprawdzeniu wszystkich testów egzaminatorzy otworzą koperty i przypiszą sprawdzone testy do poszczególnych kandydatów. Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

Wtedy przed Tobą ostatnie spotkanie z Komisją – egzamin ustny. Masz do wyboru dwie formy egzaminu ustnego. Podczas tego egzaminu możesz odpowiadać na pytania dotyczące dwóch wykonanych projektów operatów szacunkowych sporządzonych podczas Twoich praktyk (spośród sześciu złożonych z wnioskiem) albo odpowiadać na pytania dotyczące dwóch, wylosowanych przez Ciebie przypadków wyceny nieruchomości. Wybór formy egzaminu ustnego należy wyłącznie do Ciebie – wskazujesz ją we wniosku o nadanie uprawnień. Każda Twoja odpowiedź jest oceniana w skali 0-3 pkt. Łącznie możesz uzyskać 24 pkt. Pozytywny wynik egzaminu to zdobycie przez Ciebie co najmniej 14 pkt. Egzamin ustny kończy Twoje postępowanie kwalifikacyjne.

Ile kosztuje postępowanie kwalifikacyjne?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne to 1 150 zł, w tym za:

 1. etap wstępny: 250 zł
 2. egzamin: 450 zł (część pisemna) + 450 zł (część ustna)

Jeżeli przystępujesz:

 1. do postępowania po raz pierwszy: 1 150 zł (cała opłata)
 2. ponownie do egzaminu pisemnego: 900 zł (nie płacisz za etap wstępny)
 3. ponownie do egzaminu ustnego: 450 zł (nie płacisz za etap wstępny i za egzamin pisemny)

Opłatę wpłać na numer rachunku bankowego: 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Biuro Administracyjno-Finansowe,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
numer rachunku: 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

 • Jeżeli przystępujesz do postępowania kwalifikacyjnego po raz pierwszy pobierz i wypełnij wniosek o nadanie uprawnień z załącznikami ( PDF 233.66 KB).
 • Jeżeli przystępujesz ponownie do egzaminu pisemnego, bo nie powiodło Ci się na poprzednim egzaminie pisemnym, możesz ponownie spróbować. Ponieważ Twoje dokumenty zostały już sprawdzone przez Komisję poprzednim razem, nie musisz już płacić za etap wstępny – Twoje dokumenty od razu są kierowane na egzamin pisemny. Pobierz i wypełnij wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu (pisemny i ustny) ( PDF 224.94 KB).
 • Jeżeli pozytywnie zakończyłeś egzamin pisemny i nie udało Ci się za pierwszym razem zdać egzaminu ustnego, możesz do niego przystąpić ponownie, bez konieczności powtórnego zdawania egzaminu pisemnego. Ponieważ Twoje dokumenty zostały sprawdzone przez Komisję poprzednim razem, nie musisz już płacić, ani za etap wstępny, ani za egzamin pisemny – Twoje dokumenty od razu są kierowane na egzamin ustny. Pobierz i wypełnij wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu ( PDF 226.16 KB).

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek i załączniki ( PDF 233.66 KB) możesz złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Departament Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa.

Terminy

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2016 r.

Wyjaśnienie dotyczące terminu składania wniosków w 2016 r. ( PDF 157.96 KB)

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych należy złożyć nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego. Kandydat który zakończył część pisemną lub ustną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Ostatni dzień składania wniosków oznacza ostateczną datę złożenia wniosku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6) lub nadania wniosku na poczcie.

Jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), ministerstwo poinformuje Cię o tym i wskaże termin, w którym musisz uzupełnić wniosek. Informację otrzymasz na wskazany przez Ciebie we wniosku adres korespondencyjny. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Zakończenie postępowania

Dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień zawodowych jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

Wzory świadectw określają załączniki do rozporządzenia.

Prawo do wykonywania zawodu uzyskujesz jednak już w momencie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Rejestr prowadzony jest przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa i jest publicznie dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

Jeżeli zmieniły się Twoje dane osobowe (np. nazwisko, adres), zgłoś to do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Departament Gospodarki Nieruchomościami), dołączając dokument potwierdzający zmianę danych osobowych. Zmiana danych zostanie wprowadzona do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Jeżeli zmieniło się Twoje nazwisko dołącz do zgłoszenia fotografię o wymiarach 35×45 mm, żeby otrzymać świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

Jeśli utraciłeś oryginał świadectwa nadania uprawnień zwróć się z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Do wniosku dołącz fotografię o wymiarach 35×45 mm.

Aktualizacja danych w rejestrze

Jeśli chcesz przyspieszyć sprawę aktualizacji danych osobowych, poprosić o przesłanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych lub jego duplikatu skieruj prośbę na adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Departament Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce mogą wykonywać również osoby, które nabyły swoje kwalifikacje zawodowe w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Aby było to możliwe, powinny spełniać wymagania kwalifikacyjne oraz warunki określone w odpowiednich przepisach. Więcej informacji na temat procedury uznawania kwalifikacji zawodowych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.mib.gov.pl