Jak uzyskać uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii?

Kto może zostać geodetą uprawnionym? W jakich zakresach nadaje się uprawnienia zawodowe? Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Kto może zostać geodetą uprawnionym?

 • osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • przestępstwo skarbowe,
 • ma wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne,
 • posiada rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego,
 • w przypadku zakresu 1, 2, 4 i 5 wykaże się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii poprzez zdanie egzaminu państwowego.

W jakich zakresach nadaje się uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), za pośrednictwem poczty lub osobiście. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych.

Do wniosku dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2. wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
 3. dziennik praktyki zawodowej;
 4. dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej;
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

Osoba zainteresowana posiadająca w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające nadanie tytułu naukowego lub odpowiedniego stopnia specjalizacji zawodowej oraz potwierdzające dorobek w odpowiedniej dyscyplinie naukowej zgodnej z zakresem uprawnień zawodowych, o których nadanie się ubiega.

www.mib.gov.pl