Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Prawo budowlane art. 18 opisuje podstawowe obowiązki inwestora. Jeśli zostanie zatrudniony przez niego inspektor nadzoru bądź zostanie to narzucone obligatoryjnie większość z nich będzie wykonywał zatrudniony inspektor. W skrócie można powiedzieć, że inspektor zwalnia inwestora z pewnego zakresu odpowiedzialności za pracę wykonywane na budowie. Ustawowe obowiązki przedmiotowego inspektora wymienione są w kolejnych punktach art. 25 Prawa budowlanego:

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Podstawową funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego jest więc reprezentowanie inwestora na placu budowy. Pozostałe przepisy to zadania o charakterze kontrolnym.

Obowiązki inspektora sprowadzają się do kontroli zgodności  prowadzonej inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę. Inspektor będzie sprawował kontrolę nad jakością użytych materiałów, będzie analizował jakość wykonywanych robót i dokonywał ich odbioru (w szczególności robót ulegających zakryciu i niemożliwych do sprawdzenia w dalszych etapach budowy). Inspektor jest zobowiązany do potwierdzania faktycznie wykonanych działań i usunięcia ujawnionych wad.

Należy zaznaczyć, iż wymienione powyżej obowiązki inspektora wynikają tylko i wyłącznie z ustawowego sprawowania nadzoru. W ramach zawartej umowy o nadzór inwestorski pomiędzy inwestorem a inspektorem, strony mogą przewidzieć także dodatkowe zadania w ramach tej umowy.