KATALOG FIRM
Szukaj:
NazwaAdresKodMiejscowośćWojewództwoTelefonKomórkaOpisBranża
SAFEGE Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa mazowieckie 224794234 Zakres naszej działalności obejmuje następujące usługi: -PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI • wybór wykonawcy, • weryfikacja dokumentacji projektowej, • kosztorysowanie, -REALIZACJA INWESTYCJI • nadzór inwestorski, • zarządzanie projektem / project management, • inwestor zastępczy, • rozliczanie inwestycji, • monitoring środowiskowy, -OBSŁUGA POREALIZACYJNA • dokumentacja powykonawcza, • rozliczenie inwestycji, • inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe, • odbiory robót. Zapraszamy do zapoznania się również z naszą stroną internetową www.safege.pl. biura projektowe, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, rzeczoznawstwo budowlane, inne
KDM Dariusz Mazur Kolejowa 16 05-816 Michałowice mazowieckie 224994680 KDM Dariusz Mazur to czołowy dystrybutor i autoryzowany dealer europejskich i światowych producentów maszyn i urządzeń budowlanych. Swoją działalność opieramy na sprzedaży, wynajmie oraz serwisie dostarczając rozwiązania, które sprawią, że wasza praca będzie wykonywana szybciej, lepiej i taniej. Naszymi klientami są zarówno mali przedsiębiorcy, ale też największe firmy budowlane w Polsce. Ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorstw z rynku drogownictwa, geotechniki, hydrotechniki oraz głębokiego fundamentowania. sprzęt budowlany
GGS-PROJEKT pracownia geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3 41-505 Chorzów śląskie 698 957 789 Firma GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­naw­stwo usług geo­lo­gicz­nych. W swoim sze­ro­kim wachla­rzu usług geo­lo­gicz­nych posia­damy wyko­naw­stwo sze­regu opra­co­wań z róż­nych dzie­dzin nauk o ziemi i geo­lo­gii. Pro­po­nu­jemy Pań­stwu wyko­naw­stwo usług geo­lo­gicz­nych m.in. pro­jek­to­wa­nie i doku­men­to­wa­nie geo­lo­giczne. Zaj­mu­jemy się reali­za­cją zle­ceń na tere­nie całego kraju, a w szcze­gól­no­ści na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skiego oraz głów­nych miast aglo­me­ra­cji – Kato­wice, Cho­rzów, Bytom, Gli­wice, Zabrze, Sosno­wiec i in. Ofe­ru­jemy Pań­stwu wyko­ny­wa­nie opra­co­wań z zakresu usług geo­lo­gicz­nych, m.in. hydro­ge­olo­gii i ochrony śro­do­wi­ska, geo­lo­gii zło­żo­wej, geo­tech­niki i geo­lo­gii inży­nier­skiej oraz z zakresu odna­wial­nych źró­deł ener­gii, obsługi budów. geodezja i geologia, nadzór inwestorski, inne
ARCHitEKO 42-300 Myszków śląskie 737-868-950 inspektor nadzoru inwestorskiego kierownik budowy projektant kosztorysant biura projektowe, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, świadectwa energetyczne
ABC KOMPRESORY Sosnowa, 7 43-100 Tychy śląskie 792475020 792475019 Sprężarki, kompresory, sprężarki tłokowe, kompresory śrubowe praoucentów krajowych oraz z importu dostępne w sklepie ABC KOMPRESORY. rzeczoznawstwo budowlane, sprzęt budowlany
PPUH \"IRO\" Jerzy Wijaszka ul. Starowiejska 197 b 97-500 Radomsko łódzkie 603 686 983 Obsługa inwestycji, inspektor nadzoru, kierownik budowy (obiekty kubaturowe, drogi, mosty, obiekty inżynierskie), przeglądy techniczne obiektów budowlanych. inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski
INWEST-GROUP BIELSKO-BIAŁA 43-309 BIELSKO-BIAŁA śląskie 338214869 +48502297673 Prowadzenie budowy,nadzory budowlane,obiekty zabytkowe,obiekty sakralne, budownictwo mieszkaniowe, obiekty służby zdrowia,małe elektrownie wodne, instalacje -modernizacje kotłowni, roboty inżynieryjne i instalacyjne . inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski
BPE Michał Kretek Jasna 31B / 112A 44-100 Gliwice śląskie 602630198 PROJEKTOWANIE, NADZORY I DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH biura projektowe, instalacje budowlane, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski
Jacek Nalepa 32-082 Bolechowice małopolskie 795144285 instalacje budowlane, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kontrole okresowe i przeglądy techniczne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Presan Modrzejewskiej 2/1 35-228 Rzeszów podkarpackie 602665669 602665669 Obsługa inwestycji/ domu jednorodzinnego od A do Z tj. od warunków zabudowy Projekt Zagospodarowania Terenu + Projekt Architektoniczno-Budowlany, pozwolenie na budowę, pełnienie obowiązków kierownika budowy, odbiór budynku. biura projektowe, instalacje budowlane, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski, rzeczoznawstwo budowlane