Kontrole na budowie

W myśl art. 81. ustawy – Prawo budowlane do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:
1)nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a)zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b)warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c)zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d)właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10; tj. wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych -również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
2)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.

Ponadto organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych, a protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Czynności kontrolne organów nadzoru budowlanego

Co obejmuje kontrola?

Kontrole obowiązkowe