Kto może dokonywać wpisów w KOB?

Przepisy nie uściślają jakim kwalifikacjom powinna odpowiadać osoba prowadząca książkę obiektu budowlanego. Właściciel lub zarządca może sam prowadzić książkę lub upoważnić inną osobę do jej prowadzenia; należy jednak pamiętać, aby kopia upoważnienia została dołączona do dokumentacji obiektu (wzór upoważnienia poniżej). Istnieje także możliwość równoczesnego upoważnienia do dokonywania wpisów większej ilości osób, a o liczbie tej decyduje właściciel lub zarządca obiektu.
Wpisów do Książki obiektu nie dokonują inne osoby, w tym przedstawiciele organów, które są uprawnione do kontroli, jak na przykład: organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, inspekcji ochrony środowiska. Zalecenia pokontrolne tych instytucji są przekazywane w innym trybie, a prowadzący Książkę obiektu budowlanego jest zobowiązany do zapisania informacji o dostarczonym dokumencie i dołączenia tego dokumentu do książki.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………………………
zatrudnionego/ej na stanowisku …………………………………………………………………………………………………….
do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego obiektu budowlanego …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w okresie od ……………….. do ………………… .

Data i podpis