Legalna Budowa

logo-lb-jpg

 

 

disc Ocena wodnoprawna – wymogi dla inwestora

disc Błędy w interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

disc Dopuszczalne poziomy hałasu przy braku miejscowego planu

disc Prawo budowlane – historia i aktualne przepisy prawne

disc Najem instytucjonalny

disc Strona postępowania o pozwolenie na użytkowanie

disc Krajowy Zasób Nieruchomości

disc Strona postępowania w decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę

disc Odpowiedzialność geodety (karna, cywilna i zawodowa)

disc Błędne wytyczenie budynku przez geodetę

disc Spółdzielnia mieszkaniowa – zgoda na prace budowlane

disc Teren biologicznie czynny

disc Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

disc Kodeks urbanistyczno-budowlany

disc Zabudowa zagrodowa

disc Obszar ograniczonego użytkowania

disc Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora w razie wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę

disc Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wewnętrznej

disc Materiały budowlane z Unii Europejskiej, warunki stosowania

disc Tytuł wykonawczy w egzekucji obowiązków z prawa budowlanego

disc Książka obiektu budowlanego

disc Podwyższenie terenu –  formalności budowlane

disc Kontrola wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokalu

disc Sytuowanie obiektów budowlanych na działce

disc Kontrola przedodbiorowa obiektu budowlanego

disc Dojście i dojazd do nieruchomości – wymogi techniczne

disc Spór o przebieg granic nieruchomości

disc Odstępstwa od projektu budowlanego – konsekwencje

disc Odszkodowanie za szkodę wywołaną przez organ administracji w sprawach budowlanych

disc Stwierdzenie nieważności planu miejscowego i studium

disc Inwestycja na obszarze Natura 2000

disc Miejsca postojowe przy realizacji inwestycji

disc Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

disc Dostęp działki do drogi publicznej

disc Przekroczenie granicy działki przy budowie – uprawnienia stron

disc Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

disc Decyzja środowiskowa – sankcje za jej naruszenie

disc Podatek VAT w złożonych usługach budowlanych

disc Docieplenie budynku – formalności

disc Dostawa mediów – przyłączenie do sieci ciepłowniczej

disc Zmiany w prawie budowlanym 2017

disc Warunki zabudowy – odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z innej nieruchomości

disc Budowa studni – formalności

disc Polubowne rozstrzyganie sporów

disc Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

disc Warunki zabudowy dla części działki

disc Podwykonawca a prawo zamówień publicznych

disc Budowa domu jednorodzinnego na zgłoszenie

disc Odwrócony podatek VAT w budownictwie

disc Przedawnienie roszczeń za roboty budowlane

disc Doręczenia pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym

disc Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych

disc Nielegalna zmiana sposobu użytkowania – procedura legalizacyjna

disc Odszkodowanie za Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a opłata planistyczna

disc Umowa o roboty budowlane – zapisy, które można podważyć

disc  Uchylenie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy skutki dla inwestora

disc  Przestępstwa przeciwko środowisku w procesie budowlanym

disc Zwolnienie zabytków od podatku od nieruchomości

disc  Sąd arbitrażowy w sprawach budowlanych

disc  Kontynuacja budowy w razie śmierci lub rozwodu inwestorów

disc Umowa koncesji

disc Gospodarka odpadami na budowie

disc Powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

disc Decyzja administracyjna – z czego się składa

disc Wydanie decyzji środowiskowej – postępowanie administracyjne

disc Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

disc Pożar i jego następstwa w prawie budowlanym

disc Odmowa udzielenia gwarancji zapłaty przez inwestora

disc Budowa zjazdu z drogi publicznej – formalności

disc Konsekwencje braku udziału strony w postępowaniu administracyjnym

disc Obowiązek udzielania informacji dla organu podatkowego

disc Wysokość opłaty legalizacyjnej za wykonanie zjazdu z drogi publicznej

disc Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych – formalności prawne

disc Rozbiórka obiektu wpisanego do rejestru zabytków

disc Formalności przy zmianie budynku jednorodzinnego na wielorodzinny

disc Pozwolenie zamienne a termin ważności pozwolenia na budowę

disc Przeniesienie decyzji zezwalającej na budowę drogi

disc Przywrócenie terminu w postępowaniu administarcyjnym

disc Sankcje za brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

disc Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków cz. II

disc Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków cz. I

disc Prawo pierwokupu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

disc Przedawnienie nielegalnego użytkowania obiektu

disc Protokół końcowego odbioru robót budowlanych

disc Nieprawidłowości robót budowlanych – obowiązki wykonawcy

disc Zagubienie dziennika budowy