Nadzór archeologiczny

Wraz z nadejściem wiosny, zapada wile decyzji o budowie.  Zanim jednak zacznie się budowa należy skompletować odpowiednie dokumenty oraz mieć wydane przez urząd stosowne zezwolenie na roboty budowlane. Jednym z wymaganych dokumentów jest zezwolenie konserwatorskie zawierające zgodę na badania ratownicze bądź nadzór archeologiczny.

Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny – na czym polegają i czym się różnią

Kiedy zatrudnienie archeologa będzie konieczne?


Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył  przedmiot,  co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

  1.  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
  2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
  3.  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta  miasta).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu.

Jeżeli w terminie,  wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.

 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

  1. pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest  zabytkiem;
  2. pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest  zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub  uszkodzenia;
  3. nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań  archeologicznych w niezbędnym  zakresie.

Roboty nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli w trakcie badań archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadający wyjątkową wartość, wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Po zakończeniu badań archeologicznych, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót.

O odkryciu przedmiotu, na polskich obszarach morskich należy niezwłocznie zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego.

Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje  przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu  dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego  znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta  (burmistrza, prezydenta miasta).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

W terminie 3 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany dokonać oględzin znalezionego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz, w razie potrzeby, zorganizować badania archeologiczne.

O znalezieniu przedmiotu,  na polskich obszarach morskich należy niezwłocznie zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego.
Na podstawie: Dz.U. 2014 poz. 1446 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami