Nadzór BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracownik powinien znać przepisy BHP. Praca na budowie rozpoczyna się od szkolenia wstępnego.

Na szkolenie wstępne składają się:
– szkolenie wstępne ogólne zwane ?instruktażem ogólnym?,
– szkolenie na stanowisku pracy tzw. ?instruktaż stanowiskowy?.

Szkolenie wstępne zatem powinno odbywać się nie tylko na początku ?kariery? pracownika w danej firmie, ale przy każdej zmianie stanowiska (np. z pracy cieśli na murarza czy przejściu z budowy na budowę).

W ramach szkolenia ogólnego każdy pracownik powinien poznać:
– zakres obowiązków i uprawnień BHP oraz odpowiedzialność za naruszanie przepisów,
– zasady poruszania się i transportu na budowie,
– zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (np. kask, rękawice, szelki bezpieczeństwa),
– podstawowe zasady przeciwpożarowe,
– organizację i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Z kolei instruktaż stanowiskowy powinien zawierać:
– objaśnienie całego procesu budowlanego, w którym pracownik będzie uczestniczył w tym pokaz przez instruktora czynności na stanowisku pracy,
– próbne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,
– samodzielna praca pracownika pod nadzorem,
– omówienie i ocena.
Przy takim programie staje się oczywiste, że szkolenie trwa 8-10 godzin.
Kierownik budowy powinien zadbać o udokumentowanie szkolenia. Należy prowadzić ?rejestr pracowników szkolonych na stanowisku roboczym?, w którym opisuje się termin i tematykę szkoleń wraz z pisemnym potwierdzeniem pracownika udziału w szkoleniu. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za przeszkolenie pracowników, aczkolwiek samo szkolenie mogą przeprowadzać różne upoważnione do tego osoby.

Postępowanie to dotyczy szkolenia wstępnego. Oprócz tego pracownicy powinni przechodzić szkolenia okresowe. Pierwsze szkolenie okresowe nazywane jest podstawowym i odbywa się nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane co 1-3 lata. Przepis mówi, że tam gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia albo wypadkowe szkolenie takie odbywa się nie rzadziej niż co roku. Określenie, które stanowiska podlegają pod to miano należy do pracodawcy ale z góry można założyć, że całość branży budowlanej jest ?szczególnie narażona na wypadki?. Zasadniczo tematyka szkoleń okresowych nie różni się od szkoleń wstępnych.

Niektóre prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
– prace wewnątrz zbiorników, silosów, studni,
– prace przy gazociągach,
– prace w środowisku chemicznym niebezpiecznym (np. opary),
– prace z zastosowaniem materiałów wybuchowych, promieniotwórczych
– prace przy konserwacji dźwigów, suwnic, schodów ruchomych, wind,
– cięcie i spawanie gazowe i elektryczne w zamkniętych pomieszczeniach,
– prace przy znajdujących się pod napięciem urządzeniach elektrycznych,
– prace w pobliżu czynnych linii napowietrznych (także gdy dana linia jest nieczynna ale krzyżuje się z linią czynną),
– prace w terenie trudnodostępnym,
– prace na wysokości powyżej 2m gdy wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
– prace w wykopach głębszych niż 2m,
– prace w terenach bagiennych,
– prace przy remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu.

 Prawo