Nadzór budowlany

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane ( art. 80-88)

Inwestor przed rozpoczęciem budowy, mając już prawomocne pozwolenie na budowę, powinien zawiadomić nadzór o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Do zawiadomienia dołącza oświadczenie kierownika budowy ( także inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli taki jest ustanowiony) o przyjęciu obowiązku kierownika budowy oraz zaświadczenie o jego przynależności do izby samorządu zawodowego. W przypadku zmiany kierownika budowy, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, należy zawiadomić o tym nadzór budowlany, dołączając oświadczenia tych osób o przejęciu obowiązków.

Zadania nadzoru budowlanego wykonują, następujące organy:

  • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
  • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej;
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obowiązki administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego

Organy administracji architektoniczno – budowlanej

Zadania organów nadzoru budowlanego

Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.