Nadzór elektryczny

Celem pomiarów jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. W pierwszej kolejności  dokonuje się oględzin – sprawdzenia, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane, czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.

Wymogi instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Kontrola stanu sprawności instalacji elektrycznej

1. Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.
2. Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.

Przeszkody w użytkowaniu instalacji

Instalacja elektryczna w budynku nie może być użytkowana, jeżeli:
1) nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru,
2) nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

Obowiązki właściciela budynku dotyczące instalacji elektrycznej

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:
1) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
3) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
4) w razie zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, dla środowiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego,
5) odłączenie z użytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w wyniku kontroli stwierdzono występowanie zagrożeń, o których mowa w pkt 4.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych spoczywa na:

 • dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku;
 • właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia;
 • użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych należy:

 • uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie;
 • uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 • sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zmierzeń remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych planów;
 • kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych);
 • zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli;
 • przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska;
 • udział w pracach związanych z likwidacją skutków awarii i zakłóceń,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku;
 • bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynku obciąża:

– dostawcę energii elektrycznej w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych,

– właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, aparatury  rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,

– użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników ochronnych  różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej, stanowiących  wyposażenie  lokalu.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy:

– uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie lub naprawie,

– uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elektrycznych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej,  rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i  aparatów,

– sporządzanie planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zamierzeń remontowych oraz zapewnienie pełnej realizacji tych planów,

– systematyczna kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),

– zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez upoważnione do kontroli organy nadzoru budowlanego,

– przeprowadzanie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska,

– udział w pracach związanych z likwidacją skutków awarii i zakłóceń,

– prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,

– bieżące działanie, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej.

Do obowiązków użytkownika lokalu, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznych należy:

– udostępnianie lokalu dla wykonywania obowiązków obciążających właściciela lub zarządcę budynku,

– w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji elektrycznych,  niezwłoczne powiadamianie właściciela lub zarządcy budynku o tym fakcie,

– utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urządzeń elektrycznych w lokalu i
przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej,

– realizacja zaleceń pokontrolnych, określonych podczas oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych obciążających użytkownika lokalu.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obciąża właściciela lub zarządcę budynku.

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami  ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym,  a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny być przeprowadzane okresowo:

– co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku,

– co najmniej raz na 5 lat, polegające na badaniu instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony  przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny   przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.

Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana sprawdzeniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom. Zakres sprawdzeń odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia został określony w Polskiej Normie PN-HD 60364-6:2008

 

Prawo:

Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Pobierz

Instalacje elektryczne na budowie – pip.gov.pl