Nadzór hydrogeologiczny

Pod pojęciem otwór hydrogeologiczny rozumie się otwór wiertniczy przystosowany do eksploatacji wody podziemnej, obserwacji jej poziomu, pobierania próbek, itp.
Studnia jest to otwór hydrogeologiczny przeznaczony głównie do eksploatacji wody podziemnej.

Funkcję dozoru geologicznego sprawuje w trakcie wiercenia hydrogeologicznego uprawniony hydrogeolog lub geolog. Szczególnie istotny, chociaż prawnie niewymagany, jest udział hydrogeologa, gdyż wynika z celu wiercenia hydrogeologicznego, jakim jest zbadanie terenu, szczególnie pod względem litologicznym i hydrogeologicznym, oraz uzyskanie wyczerpujących informacji o występowaniu wód podziemnych, ich zasobach, jakości, wieku i innych związanych z warunkami hydrogeologicznymi. Niemniej jednak dozór może sprawować osoba, która uzyskała uprawnienia geologiczne kategorii XI, a wcześniej posiadała co najmniej świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika geologa lub ukończone studia wyższe obejmujące nauki geologiczne, a w szczególności kierunki budownictwo, geografia, ochrona środowiska, i posiadała tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inżyniera oraz odbyła przynaj?mniej roczną praktykę zawodową przy wykonywaniu czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych.

Nadzór hydrogeologiczny podczas wiercenia polega na:

 • pobraniu próbek gruntów i skał (rdzeni wiertniczych) podczas wiercenia oraz ich odpowiednie zabezpieczanie,
 • przewierceniu warstw wodonośnych,
 •  zamykaniu poziomów wodonośnych oraz badanie skuteczności ich zamknięcia,
 • cementacji lub iłowanie kolumny rur okładzinowych,
 • próbnym pompowaniu otworu i jego zgodność z projektem lub podaje wytyczne prowadzenia próbnego pompowania w zależności od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych;
  –     przeprowadza kontrolne pomiary w otworze: głębokości otworu, poziomu zwierciadła wody i jej temperatury itp.;
  –     dokonuje poboru próbek wody do badań laboratoryjnych;
  –     współpracuje przy badaniach specjalnych wykonywanych w otworze, np. geofizycznych;

Obowiązki podczas nadzoru hydrologicznego:

–    sprawdzanie zgodności konstrukcji filtra z założeniami projektowymi bądź zaleceniami kierownika prac geologicznych lub zgłasza kierownikowi prac potrzebę ewentualnych zmian sposobu za filtrowania i zamykania poziomów wodonośnych w dostosowaniu do warunków hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia;
–     prowadzenie wpisów w książce wiercenia.
Kierownik prac geologicznych sprawujący nadzór hydrogeologiczny koryguje zakres projektowanych prac w dostosowaniu do bieżących wyników robót, ale tylko w granicach upoważnienia wynikającego z decyzji organu administracji geologicznej zatwierdzającej projekt. W innym przypadku powstaje konieczność sporządzenia aneksu do projektu prac geologicznych. Po osiągnięciu końcowej głębokości wiercenia kierownik prac geologicznych może skorygować konstrukcję kolumny filtrowej w otworze, w zakresie położenia części roboczej filtra, w nawiązaniu do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych i w sposób niewpływający negatywnie na osiągnięcie zamierzonego celu wiercenia.