Nadzór saperski

Do  zadań nadzoru należy wykrycie przedmiotów niebezpiecznych w gruncie, podejmowaniu i wywozie celem zniszczenia.

Przedmioty niebezpieczne są to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące, względnie znajdujące się w stanie sprężenia (skroplenia), grożą niebezpieczeństwem w przypadku manipulowania (rzucania, rozkręcania), jak również zetknięcia się z powietrzem lub wysoką temperaturą.

Zalicza się do nich: płyn łatwopalny, żrący i trujący, albo też jego pozostałości w beczkach lub pojemnikach, zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji lub materiałów w aparaturze laboratoryjnej, a także materiały o szkodliwych i niebezpiecznych właściwościach.

Niektóre miejsca są praktycznie niemożliwe do sprawdzenia ze względu na sąsiedztwo przedmiotów metalowych lub żelbetowych. Takimi miejscami są sąsiedztwa: ogrodzeń metalowych lub na podmurówce żelbetowej, murów oporowych z żelbetu, ścianek szczelnych pali stalowych i żelbetowych, rurociągów stalowych, linii energetycznych, instalacji przemysłowych itp.

Ponadto niemożliwe jest sprawdzenie terenu nad płytami drogowymi z żelbetu pod torowiskami kolejowymi oraz pod nawierzchniami z betonu zbrojonego.

W miejscach gdzie sprawdzenie terenu przy użyciu wykrywaczy metalu jest utrudnione lub niemożliwe należy ustanowić nadzór saperski, którego działania polegają na obserwacji i bieżącym (warstwowym) sprawdzeniu terenu robót ziemnych lub instalacyjnych.

Nadzór saperski obejmuje:

 • przeszkolenie pracowników budowy odnośnie zagrożeń i procedur postępowania w razie znalezienia przedmiotów wybuchowych;
 • nadzór nad pracą ludzi i sprzętu w zakresie objętym zleceniem;
 • bieżące sprawdzenia terenu za pomocą wykrywaczy metalu;
 • identyfikację wykrytych przedmiotów wybuchowych i ocenę stwarzanych przez nie zagrożeń oraz podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych i awaryjnych;
 • ochronę wydobytych przedmiotów wybuchowych;
 • postępowanie zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami
 • prace saperskie polegające na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu gruntu z niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po w/w przedmiotach, innych przedmiotów wybuchowych i ich pozostałości, zlokalizowanych na powierzchni i na głębokości od poziomu 0 cm do poziomu zleconego przez inwestora
 • zniszczeniu , wywozie rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
 • geodezyjne przygotowanie terenu ( tyczenie inwestycji )
 • przekazaniu dokumentacji po wykonawczej w skład której wchodzi :
  • czas i miejsce  realizacji prac,
  • uprawnienia wymagane prawem do realizacji prac ,
  • liczba pracowników biorących udział w pracach i ich uprawnienia ,
  • wykaz sprzętu do realizacji prac,
  • rodzaj i miejsce rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zestawienie ich zniszczenia  wraz z fotografiami ,
  • inne  ewentualne  informacje zlecone przez zleceniodawcę .