Nadzór UDT

Każde urządzenie techniczne jest projektowane i wytwarzane tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksploatacją do poziomu akceptowalnego ryzyka. W UE regulują to przepisy wdrażające dyrektywy wspólnoty. Jednak w fazie eksploatacji, kiedy urządzenie znajduje się w rękach konkretnych ludzi, kiedy wymaga bieżącej konserwacji, a jego poszczególne elementy podlegają zużyciu, mogą powstawać zagrożenia.

Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

UDT jako jednostka inspekcyjna spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, co potwierdza certyfikat akredytacji nr AK 001, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zadania UDT jako jednostki inspekcyjnej:

 • badanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
 • dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
 • dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
 • uprawnianie zakładów w zakresie:
  • wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów
  • naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
 • poświadczanie kwalifikacji osób:
  • obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
  • wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;
 • uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
 • uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

 

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Badanie techniczne urządzeń

Naprawy i modernizacje

Wytwarzanie

Uprawnianie zakładów

Kwalifikacje osób

Źrodło: www.udt.gov.pl