Naprawy i modernizacje

Naprawy i modernizacje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu muszą być:

1. uzgadniane z UDT – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
Uwaga: z wyjątkiem naprawy urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego.

2. wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT – zgodnie z art. 9 ustawy o dozorze technicznym.
Uwaga: wymóg ten nie dotyczy urządzeń, o których mówi art. 20 a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

 

 

Modernizacja to zmiana konstrukcji, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia w stosunku do pierwotnie ustalonych, która nie jest traktowana jako wytworzenie nowego urządzenia.

Naprawa to przywrócenie urządzenia technicznego do stanu pierwotnego bez wprowadzania zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych.

Uwagi:
Wymiana przez konserwatora części urządzenia technicznego na tożsame nie jest rozumiana jako naprawa.
Chemiczne czyszczenie lub/i trawienie podlega tej samej procedurze uzgodnień jak każda naprawa.

Uzgodnienie modernizacji i naprawy jest dokonywane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Do wniosku powinna być załączona dokumentacja (co najmniej w 2 egzemplarzach):

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

 • ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
 • rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów,
 • obliczenia wytrzymałościowe ? jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia;
 • wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów ? jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji;
 • dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
 • wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów ? jeżeli objęte są zakresem modernizacji.

 

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy:

– urządzeń transportu bliskiego powinna zawierać:

 • ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy,
 • rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów,
 • obliczenia wytrzymałościowe
 • wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów ? jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy;
 • dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy,
 • wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów ? jeżeli objęte są zakresem naprawy

– urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych powinna zawierać:

 • wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm;
 • ogólny opis elementu;
 • rysunki zestawieniowe, schematy podzespołów, obwodów, itp.;
 • opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych schematów;
 • obliczenia projektowe;
 • wyniki badań przeprowadzonych na etapie projektowania;
 • informacje dotyczące badań przewidzianych do wykonania w trakcie produkcji;
 • inne informacje wymagane w wymaganiach odniesienia.

 

Jeżeli modernizacja powinna być poprzedzona naprawą, to zainteresowany może złożyć jeden wspólny wniosek o uzgodnienie modernizacji i naprawy.

Sposób przeprowadzenia modernizacji i naprawy UDT określa na piśmie.

Opłatę za w/w czynności oblicza się według obowiązującej ustawowo stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę godzin poświęconych na wykonanie tych czynności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

Wnioskujący ma obowiązek modernizować lub naprawiać urządzenie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a po jej wykonaniu wystawić poświadczenie z wykonanych prac podpisane przez osobę odpowiedzialną za modernizację.

Po dokonanej modernizacji lub naprawie inspektor przeprowadza doraźne badanie techniczne urządzenia i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji.

Źródło: www.udt.gov.pl