Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego o Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach

Działania podejmowane przez powiaty w związku z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) były jednym z tematów posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 19 lipca 2017 r. Informację na ten temat prezentował podczas posiedzenia wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski – Pełnomocnik Rządu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN.

Wiceminister omówił wyniki odpowiedzi powiatów na pismo pełnomocnika rządu ds. ZSIN z 15 lutego 2017 r. Zebrane odpowiedzi wykazywały brak pełnego zaangażowania wszystkich powiatów w realizację wspólnego przedsięwzięcia jakim jest budowa i wdrożenie ZSIN.Na wniosek pełnomocnika weryfikację rzeczywistego stanu sytuacji w powiatach przeprowadził Główny Geodeta Kraju, który w kwietniu br. odbył szereg wizyt studyjnych w wybranych organach z różnych rejonów Polski.

– Wdrożenie systemu jest uzależnione od pełnej współpracy wszystkich współtworzących go organów, zarówno po stronie samorządu terytorialnego jak i administracji rządowej. Zdiagnozowany brak zainteresowania albo wręcz brak poparcia dla tego przedsięwzięcia ze strony niektórych z tych organów, w sposób naturalny rodzi pytanie o możliwość zrealizowania tego zadania w obecnej formule – wskazywał wiceminister T. Żuchowski.

Mimo poniesionych do tej pory znacznych nakładów finansowych oraz działalności w okresie ostatnich 10 lat sześciu pełnomocników rządu ds. ZSIN nie zbliżono się do zakończenia budowy systemu. Termin realizacji zadania minął we wrześniu 2016 r., a przeprowadzone ankiety i zebrane stanowiska nie dają podstaw do wskazania konkretnej daty jako docelowej dla pełnego wdrożenia ZSIN w Polsce.

Przedstawiciele strony samorządowej wyrazili poparcie dla działań mających na celu pełne wdrożenie ZSIN, deklarując swoje zaangażowanie. W ocenie samorządowców dalsze działania powinna poprzedzić rzetelna i kompleksowa analiza stanu obecnego. Wspólne działanie samorządu terytorialnego i rządu w tym zakresie pozwoliłoby zracjonalizować wdrażanie systemu.

– Dotychczasowe narady i zespoły nie doprowadziły do pełnego wdrożenia ZSIN. Potrzebny jest punkt zwrotny oparty na szybkiej diagnozie stanu obecnego i działania, które pozwolą określić racjonalny horyzont czasowy realizacji tego ważnego dla kraju zadania – podsumował wiceminister T. Żuchowski.

Na zakończenie wiceminister poinformował również o ustaleniach członków Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach podjętych na II posiedzeniu tego zespołu dotyczących propozycji powierzenia Ministrowi Cyfryzacji koordynacji zadań związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i rozwojem ZSIN.

Prezentacja wiceminstra Tomasza Żuchowskiego podczas posiedzenia KWRiST 19 lipca 2017 r. (PDF 2.37 MB)

Źródło: www.mib.gov.pl