Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Chcemy w jednym miejscu zintegrować wszystkie przepisy, aby dać ludziom narzędzie prawne do swobodnego realizowania swoich zamierzeń inwestycyjnych, życiowych, marzeń, aspiracji. Prawo powinno pomagać, a nie przeszkadzać. Naszym zadaniem jest, aby kodeks budowlany uwolnił energię budowlaną. I temu praca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego będzie służyła – mówił 10 października br. Minister Sławomir Nowak wręczając w imieniu Prezesa Rady Ministrów nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Minister zapowiedział, że nowe regulacje budowlane powstaną w dwóch etapach – najpierw pod obrady parlamentu zostanie skierowany projekt nowego prawa budowlanego, następnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego do końca obecnej kadencji przygotuje Kodeks Budowlany, który będzie kompleksowo regulował rozproszone obecnie w różnych ustawach zagadnienia związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Jak zapowiedział Minister Sławomir Nowak nowe regulacje budowlane, które przeciwdziałać będą chaosowi urbanistycznemu powstaną w tzw. “dwutakcie” – pierwszy krok to będzie projekt nowego prawa budowlanego – założenia do projektu są już po wielu konsultacjach, a projekt ustawy w przyszłym roku powinien trafić do parlamentu. Kolejny krok – opracowanie Kodeksu Budowlanego będzie zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej do końca obecnej kadencji parlamentu. – Dotychczasowe regulacje spowodowały taki chaos prawny, że docelowo potrzebna jest regulacja o charakterze stabilnym, powstająca w oderwaniu od podziału resortowego – powiedział przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.

Zadaniem Komisji będzie uporządkowania systemu prawnego procesu inwestycyjnego. Kilkanaście ustaw i kilkadziesiąt rozporządzeń wydanych przez różne resorty zostanie poddanych analizie a jej wynikiem będzie zaproponowanie lepszej regulacji. Celem powołania Komisji jest przygotowanie przepisów kompleksowo regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym. Komisja działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W jej skład wchodzi 17 osób. Przewodniczący Komisji, zastępca oraz członkowie będą powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przedstawicielem Ministra jest Sekretarz Komisji, którym jest pracownik Ministerstwa.