Pozostałe akty prawne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. z poźn. zmianami

Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r.  z późn. zmianami

Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. z późn. zmianami

Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. z późn. zmianami

Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997r. z późn. zmianami

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z późn.  zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. z późn. zmianami

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. z późn. zmianami

Ustawa prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. z późn. zmianami

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. z późn. zmianami

Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. późn. zmianami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. z późn. zmianami

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. późn. zmianami

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. późn. zmianami

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r. późn. zmianami

Ustawa  – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami

Ustawa – o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego