Przegląd budynku

Przegląd raz na 1 rok – roczny

Przegląd raz na 5 lat – pięcioletni

Obowiązek kontroli, elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1. tj. budowa, która nie wymaga pozwolenia na budowę
3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, powinny być dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, , powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej,
niż zostało to ustalone w ust. 1 (tj. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego), może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 (tj. Rozporządzenie właściwych ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – dla innych obiektów budowlanych).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obok spraw budowy i wykonania robót budowlanych reguluje również sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz zagrożeniami związanymi z ich użytkowaniem. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Kto i w jaki sposób odpowiada za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych?

Jakie rodzaje kontroli powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego?

Które obiekty budowlane i w jakim zakresie podlegają wyłączeniom z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego?

Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?

Do czego zobowiązani są właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości?

Jakie sankcje grożą za naruszenie ustawowych obowiązków związanych z kontrolami?