Regulamin

Regulamin portalu nadzoryinwestorskie.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego http://www.nadzoryinwestorskie.pl
2. Właścicielem i operatorem portalu jest Administrator Portalu.
3. Domena nadzoryinwestorskie.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Marcin Pluszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SILESIA BUDOWNICTWO Marcin Pluszyński; ul. Podskarpie 93, 42-500 Będzin, adres e-mail: biuro@silesiabudownictwo.pl, NIP: 625-170-77-63
4. Użytkownikiem portalu jest każdy kto korzysta z portalu nadzoryinwestorskie.pl.
5. Zarejestrowanym użytkownikiem portalu jest każdy użytkownik, który korzysta z portalu nadzory inwestorskie.pl  i dokona rejestracji.
6. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
7. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, powinien opuścić witrynę portalu www.nadzoryinwestorskie.pl
8. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany, rezygnacji, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania użytkowników.

II. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik portalu jest zobowiązany do: przestrzegania regulaminu portalu, podania danych zgodnych z prawdą oraz zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób trzecich.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z portalu oraz aktualizowania danych wprowadzonych do systemu portalu.
3. Korzystanie z serwisu może podlegać ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad postępowania, które mają na celu ochronę interesów użytkowników oraz ochronę interesów osób trzecich.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji zawartych w serwisie i podejmowane na ich podstawie decyzje.
5. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i reklamowych na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda użytkownika może być w każdym czasie odwołana.
6. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do dokonania wpisu prowadzonej przez siebie działalności (jako osoba prawna lub osoba fizyczna) do Katalogu Firm, promowania swojej działalność w Katalogu Firm, otrzymywania informacji poprzez mailing portalu, zamieszczania ogłoszeń o świadczonych usługach i promocjach oraz innych ogłoszeń związanych z prowadzoną przez siebie działalnością.
7. Niezarejestrowany użytkownik ma prawo do przeglądania treści zawartych w portalu nadzoryinwestorskie.pl
8. Użytkownik jest obowiązany do pokrycia właścicielowi portalu wszelkich kosztów poniesionych przez właściciela portalu w związku z działaniem lub zaniechaniem użytkownika związanym z korzystaniem z portalu skutkującym naruszeniem prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
9. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez portal. W tym celu użytkownik zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie właścicielowi portalu. Do ważności oświadczenia wystarcza wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres właściciela portalu podany w niniejszym regulaminie.

III. Prawa i obowiązki właściciela portalu

1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) prawdziwość danych podanych przez użytkowników oraz treść ofert zamieszczanych przez użytkowników,
b) czasowy brak dostępu do portalu wskutek okoliczności niezależnych od właściciela lub powstały z winy użytkownika,
c) szkody poniesione przez użytkownika, które powstały z wyłącznej winy użytkownika lub z powodu okoliczności, za które właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności,
d) treść i zawartość witryn i stron internetowych połączonych z serwisem nadzoryinwestorskie.pl za pomocą odsyłaczy (linków),
e) szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji danych, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, które powstały z powodu okoliczności za które właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności.

2. Właściciel portalu ma prawo do:
a) weryfikacji zamieszczanych danych i ich częściowego usuwania zgodnie z Polityką Prywatności,
b) usuwania lub blokowania kont użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki regulaminu,
c) odmowy zamieszczenia informacji nadesłanych przez użytkowników lub ich zmiany bez ingerencji w merytoryczną treść, lub usunięcia jeżeli poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości lub rzetelności,
d) wykorzystywania danych teleadresowych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, w celach marketingowo – reklamowych,
e) podejmowania działań mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w przypadku uzasadnionych lub uprawdopodobnionych informacji, iż w serwisie znajdują się treści niezgodnie z prawem albo naruszające interesy lub dobra osobiste osób trzecich,
f) publikowania banerów i odsyłaczy (linków) do innych stron i serwisów internetowych. Odsyłacze takie mogą prowadzić do reklam lub prezentowania innych treści nie zabronionych przez prawo. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych właścicieli innych stron i serwisów internetowych oraz za treści na nich prezentowane,
g) przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości,w przypadku uzyskania przez właściciela portalu wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych przez portal niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie). W takim przypadku właściciel portalu może powiadomić użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach i żądać ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej.

3. Właściciel portalu dołoży starań, by:
a) rozwijać portal i promować go zgodnie z tematyką portalu,
b) zawarte informacje były zgodne z prawdą i zawsze aktualne,
c) portal działał prawidłowo.

 IV. Usługi świadczone przez portal nadzoryinwestorskie.pl

1. Portal nadzoryinwestorskie.pl świadczy na rzecz użytkowników następujące usługi:
a) sprzedaż reklam w postaci banerów reklamowych – usługa odpłatna,
b) wprowadzenie danych osoby prawnej lub osoby fizycznej do Katalogu firm bez rozszerzenia (wpis podstawowy) – usługa darmowa dla zarejestrowanych użytkowników,
c) wprowadzenie danych osoby prawnej lub osoby fizycznej do Katalogu firm jako rozszerzenie poprzez dodanie we wpisie informacji poszerzonych o odsyłacz (link) do strony internetowej, logo i inne informacje nie objęte wpisem podstawowym – usługa odpłatna,
d) wyróżnienie osoby prawnej lub osoby fizycznej w Katalogu Firm (pozycjonowanie) – usługa odpłatna,
e) mailing portalu nadzoryinwestorskie.pl (przesyłanie newslettera oraz informacji reklamowych) dla użytkowników, którzy wyrażą na to zgodę – usługa bezpłatna,
f) zamieszczenie artykułu reklamowego użytkownika na portalu (artykuł sponsorowany) – usługa płatna.
2. Usługi świadczone przez portal nadzoryinwestorskie.pl są płatne zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej nadzoryinwestorskie.pl.
3. Płatności z tytułu świadczonych usług odbywają się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

V. Zasady umieszczania wpisów do Katalogu Firm w serwisie nadzoryinwestorskie.pl

1. Aby dodać wpis do Katalogu należy założyć konto podając zgodne z prawdą dane użytkownika (osoby prawnej lub osoby fizycznej).
2. Założenie podstawowego konta użytkownika jest bezpłatne.
3. Wybór przez użytkownika innej opcji konta niż podstawowy jest płatny.
4. Celem wpisów jest prezentacja oraz promocja osób prawnych lub osób fizycznych.
5. Treść wpisów, a w szczególności opisów osób prawnych lub osób fizycznych w serwisie nadzoryinwestorskie.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
6. Każdy nowy wpis zostanie dodany do działu katalogu firm, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
7. Wpisy zostaną usunięte z bazy Katalogu Firm, jeżeli będą zawierały: treści nielogiczne oraz wulgaryzmy, treści pornograficzne, niezgodne z prawem treści dotyczące gier hazardowych, nieaktualną ofertę, reklamę innych serwisów www oraz elementy, które będą zakłócały poprawne wyświetlanie witryny.
8. Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem nadzoryinwestorskie.pl, wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu informacji o osobie prawnej lub osobie fizycznej, w tym informacji teleadresowych, logo oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do promowania osoby prawnej lub osoby fizycznej.
9. Administrator i właściciel portalu nadzory inwestorskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie wpisów zamieszczonych w serwisie nadzoryinwestorskie.pl.
10. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na logo, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami powiązanymi tematycznie z działalnością osoby prawnej lub osoby fizycznej.
11. Zabrania się wpisywania firmy do kategorii nie będącej właściwą dla jej działalności.
12. Zabrania się powielania wpisu o tej samej treści.
13. Zabrania się umieszczania w treści wpisu i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
14. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu nadzoryinwestorskie.pl do promowania osób prawnych lub osób fizycznych, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym lub niezgodnych z prawem treści dotyczących gier hazardowych.
15. Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z działalnością portalu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Portal nadzoryinwestorskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
16. Każde konto płatne aktywowane jest na okres próbny 14 dni, w tym czasie użytkownik może
w pełni korzystać z konta. Po upływie terminu14 dni konto wraz z wpisem zostanie zablokowane jeżeli płatność nie zostanie dokonana przez użytkownika. Sporne kwestie z tym związane będą rozstrzygane indywidualnie między użytkownikiem, a właścicielem portalu.
17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie nadzoryinwestorskie.pl., a postanowienia dotyczące kont płatnych od chwili uruchomienia usługi w portalu nadzoryinwestorskie.pl
18. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie.

VI. Płatności

1. Poniższe postanowienia obowiązują od chwili uruchomienia usługi kont płatnych na portalu nadzoryinwestorskie.pl
2. Wszelkie opłaty pobierane są na podstawie indywidualnych ustaleń między właścicielem portalu a użytkownikiem.
3. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury pro forma, która jest wystawiana na podstawie zamówienia.
4. Cennik nie uwzględnia podatku VAT. Opłata VAT obciążająca świadczenie usług reklamowych będzie pokrywana przez zlecającego użytkownika.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie na rachunku właściciela portalu płatności, zgodnie z fakturą pro forma.
6. Świadczenie płatnej usługi rozpoczyna się w chwili zaakceptowania zgłoszenia przez administratora i zgłaszającego. Administrator wysyła fakturę pro formę a zgłaszający zobowiązuje się do jej zapłaty przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy właściciela portalu wskazany na fakturze.
7. Zamówienie oraz faktura pro forma zostają wysłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez właściciela portalu oraz użytkownika, a po otrzymaniu wpłaty wysyłana jest właściwa faktura do zamówienia.

VII. Ochrona prywatności

1. Operator portalu przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
3. Dane rejestracyjne i inne dane osobowe, które operator portalu może gromadzić i przetwarzać, podlegają zasadom opisanym w Polityce prywatności portalu nadzoryinwestorskie.pl

VIII. Prawa autorskie

1. Serwis nadzoryinwestorskie.pl stanowi bazę danych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631z późn. zm.) i jest chroniony prawem. Wykorzystanie danych z Serwisu jest dozwolone wyłącznie za zgodą właściciela portalu.
2. Wszelkie prawa autorskie portalu należą do właściciela portalu.
3. Zawartość portalu jest wyłączną własnością właściciela portalu.
4. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
5. Wykorzystywanie materiałów, informacji lub treści zawartych w Portalu, wymaga każdorazowej pisemnej lub mailowej zgody Administratora lub ich autorów.
6. Każdy z użytkowników obowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IX. Nota prawna

1. Właściciel portalu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne informacje były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

X. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jeśli jest ono następstwem zdarzeń za które nie ponosi odpowiedzialności.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania usługi należy składać właścicielowi portalu w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty zamieszczenia materiałów reklamowych w portalu.
3. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju błędu oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Właściciel portalu oraz użytkownik zobowiązują się dołożyć starań, by wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonaniem usług świadczonych przez portal rozwiązać polubownie w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień.

XI. Postanowienia końcowe

1. Prawem wyłącznie właściwym jest prawo polskie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r

Wszelkie zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej www.nadzoryinwestorskie.pl i nie wymagają indywidualnego powiadamiania użytkowników.