Rodzaje budów lub robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa:

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 28;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 -z zastrzeżeniem art. 29a;
1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;
2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 11,
12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12;
2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
3) budowa  ogrodzeń  o  wysokości  powyżej  2,20  m  i  wykonywanie  robót  budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, zależnie od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny do zasilania instalacji w domach jednorodzinnych, budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych oraz do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy także dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 i 5b ustawy – Prawo budowlane).

W przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.