Rodzaje obiektów, budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę nie wymaga:

  • budowa obiektów budowlanych, o których mowa w  art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane;
  • wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2ustawy – Prawo budowlane;
  • rozbiórka, o której mowa w art. 31 ust. 1ustawy – Prawo budowlane.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do przedsięwzięć, wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawsze wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.Podobnie pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów  gospodarczych  związanych  z  produkcją  rolną  i  uzupełniających  zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych  budynków  gospodarczych  o  powierzchni  zabudowy  do  35  m2,   przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno  stojących  parterowych  budynków  gospodarczych  w  tym  garaży,   altan   oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
2a) wolno  stojących  parterowych  budynków  rekreacji   indywidualnej,   rozumianych   jako budynki  przeznaczone  do  okresowego  wypoczynku,  o  powierzchni  zabudowy  do  35  m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
2c) wiat  o  powierzchni  zabudowy  do  50  m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek  mieszkalny  lub  przeznaczonej  pod  budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) parterowych budynków o powierzchni  zabudowy  do  35  m2, służących jako zaplecze do bieżącego  utrzymania  linii  kolejowych,  położonych  na  terenach  stanowiących  własność Skarbu Państwa;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia
budowy określonego w zgłoszeniu;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m
poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek  brzegowych  oraz  innych  sztucznych,  powierzchniowych  lub  liniowych umocnień brzegów  rzek  i  potoków  górskich  oraz  brzegu  morskiego,  brzegu  morskich  wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,
przeznaczonych     do     zasilania     instalacji     gazowych     w     budynkach     mieszkalnych jednorodzinnych;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów:  obserwacyjnych  stanów  wód  podziemnych  oraz  monitoringu  jakości  wód
podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów  przeznaczonych  do  czasowego  użytkowania  w  trakcie  realizacji  robót budowlanych,  położonych  na  terenie  budowy,  oraz  ustawianie  barakowozów  używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych  obiektów  budowlanych  stanowiących  wyłącznie  eksponaty  wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków  geodezyjnych,  a  także  obiektów  triangulacyjnych,  poza  obszarem  parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji  elektroenergetycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych  i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli   ziemnych,  budowli  fortyfikacyjnych,  instalacji  tymczasowych  oraz  obiektów kontenerowych,  lokalizowanych  na  terenach  zamkniętych  wyznaczonych  przez  Ministra Obrony  Narodowej  do  prowadzenia  ćwiczeń  wojskowych  z  wykorzystaniem  obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

Zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga również wykonywanie robót budowlanych polegających na :

1) remoncie obiektów budowlanych;
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w art.29 ust. 1;
1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6) instalowaniu  tablic  i  urządzeń  reklamowych,  z  wyjątkiem  usytuowanych  na  obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  oraz  z  wyjątkiem  reklam  świetlnych  i  podświetlanych  usytuowanych  poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust.1  pkt 19a lit. a;
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu  urządzeń,  w  tym  antenowych  konstrukcji  wsporczych    i    instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka – art. 31 ustawy – Prawo budowlane:

1) budynków  i  budowli – niewpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  nieobjętych  ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie  na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.