Targi Dom & Budowa Domu;19 październik – 20 październik 2019

Targi Dom & Budowa Domu;

19 październik – 20 październik 2019

Data: 19 październik – 20 październik 2019
Miejsce: Warszawa (mazowieckie)
Adres: Arena Usynów
Warszawa, Pileckiego 122
Adres e-mail: biuro@expoproperty.pl
Tel.: 792 772 220
Opis:

Targi Dom & Budowa Domu to połą­cze­nie peł­nej oferty budowy domu od A do Z, pro­jek­tów, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, desi­gnu, kom­plek­so­wych pakie­tów aran­ża­cji, sys­te­mów oszczę­dza­nia ener­gii oraz wszyst­kich nowoczesnych tech­no­logii.

Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież GOTOWYCH DOMÓW z RYNKU PIERWOTNEGO oraz sze­regu porad, pre­zen­ta­cji i premier. W trak­cie imprezy będzie można nie tylko ZOBACZYĆ, ale rów­nież KUPIĆ w spe­cjal­nych, atrak­cyj­nych cenach wszystko, co jest potrzebne do kom­plek­so­wego wybu­do­wa­nia domu.

Więcej informacji