Targi Dom & Budowa Domu; 30 marzec – 31 marzec 2019

Targi Dom & Budowa Domu;

30 marzec – 31 marzec 2019

Data: 30 marzec – 31 marzec 2019
Miejsce: Warszawa (mazowieckie)
Adres: Arena Usynów
Warszawa, Pileckiego 122
Adres e-mail: biuro@expoproperty.pl
Tel.: +48 22 697 16 22
Opis:

Połą­cze­nie peł­nej oferty, pro­jek­tów, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, desi­gnu, kom­plek­so­wych pakie­tów aran­ża­cji, sys­te­mów oszczę­dza­nia ener­gii oraz wszyst­kich tech­no­logi budowy w jed­nym ter­mi­nie to dosko­nała oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia swo­jej oferty i pozna­nia ich moż­li­wo­ści. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież GOTOWYCH DOMÓW z RYNKU PIERWOTNEGO oraz sze­regu porad, pre­zen­ta­cji i premier.

W trak­cie imprezy będzie można nie tylko ZOBACZYĆ, ale rów­nież KUPIĆ w spe­cjal­nych, atrak­cyj­nych cenach wszystko, co potrzebne do kom­plek­so­wego wybu­do­wa­nia domu.

Więcej informacji