Umowa o nadzór inwestorski – wzory umów

Przed podpisaniem umowy o nadzór inwestorski należy pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego musi:

  • posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego,
  • posiadać wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót,
  • być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Jeżeli inspektor nadzoru ma dodatkowo pełnić funkcję kontroli rozliczeń budowy na rzecz inwestora powinien posiadać stosowną wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych. Wymaga to od inspektora posiadania gruntownej wiedzy z zakresu polskich norm budowlanych oraz doświadczenia w realizacji robót budowlanych w odpowiedniej specjalności.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego musi zawierać przede wszystkim strony umowy, a więc podmiot zlecający- inwestor oraz podmiot, który zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski czyli zleceniobiorca.  W dalszej części umowy muszą być zawarte podstawowe informacje dotyczące m.in.  przedmiotu zlecenia, obowiązków inspektora i jego wynagrodzenia, określenie dokładnego czasu trwania umowy oraz szeregu innych warunków, które pozwolą uniknąć wielu nieprzyjemności i kłopotów. Należy pamiętać, że umowa będzie ważna dopiero z chwilą podpisania jej przez dwie strony umowy.  By oszczędzić Państwu czasu i wysiłku proponujemy skorzystać z przygotowanych wzorów umów.

Wzór nr 1 Wersja podstawowa
Wzór nr 2 Wersja rozszerzona