Uprawnienia budowlane

W myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (z późn. zm.) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych.

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy Prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

  1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
  2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
  3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów;
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
  5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wymienione w pkt 1-5  mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną  “uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Art. 12a. mówi, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Jak zatem zdobyć uprawnienia budowlane?

Warunki konieczne do spełnienia:

  1. Zdobycie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych.
  2. Odbycie praktyki zawodowej, potwierdzonej przez osobę posiadającą uprawnienia ww właściwej specjalności.
  3. Złożenie wniosku  o nadanie uprawnień budowlanych i zdanie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
  4. Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej

Ad.1 –  Zdobycie odpowiedniego wykształcenia

Ad.2  – Odbycie praktyki zawodowej

Ad.3  – Nadawanie uprawnień budowlanych, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu

Ad. 4 – Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej