Wpływ nadzoru inwestorskiego na prowadzone prace

By w pełni realizować obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, art. 26 Prawa budowlanego daje mu dodatkowe prawa, które w pełni potwierdzają nadzorczy charakter zadań inspektora:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor poprzez wydawanie poleceń może wiążąco wpływać na kierownika budowy lub robót. Polecenia te dotyczyć mogą usuwania zagrożeń lub uchybień w pracach, żądania dokonania poprawek czy ponownego wykonania danych robót, a niekiedy  nawet wstrzymania wszelkich prac na budowie. By polecenia te miały skutek prawny muszą zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy, który jest dokumentem urzędowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podobne uprawnienia, głównie  w zakresie żądania wstrzymania robót, posiada także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada więc uprawnienia zbliżone  do organów administracji publicznej.