Wytwarzanie

Dozór techniczny w zakresie wytwarzania urządzeń technicznych (pierwszy montaż urządzenia rozumiany jest jako ostatnia faza procesu wytwarzania) dotyczy obecnie niewielkiej liczby urządzeń zgodnie z art. 8, 13 ust. 1, p. 1), 4), 15) i 16) ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).

Dozór techniczny na etapie wytwarzania urządzeń technicznych nie dotyczy:

  1. urządzeń objętych dyrektywami Unii Europejskiej;
  2. urządzeń nie objętych dyrektywami Unii Europejskiej oraz elementów do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu:
  • zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji;
  • zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

DT Dla urządzeń oznaczonych trwałym znakiem DT nie wydaje się decyzji zezwalającej na eksploatację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. 2001 nr 30 poz. 346).

Źródło: www.udt.gov.pl