XXIV Ogólnopolska narada szkoleniowa organów AAB i NB

W dniach 1-3 października br. w Rynie w woj. warmińsko-mazurskim odbyła się, zorganizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, Ogólnopolska narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.

Współorganizatorem narady, która odbyła się już po raz dwudziesty czwarty, był Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Leopold Ażgin. W spotkaniu udział wzięło blisko 100 uczestników reprezentujących kadrę kierowniczą wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego i wydziałów właściwych ws. infrastruktury urzędów wojewódzkich oraz pracowników tych urzędów. Ze strony GUNB w naradzie obok Głównego Inspektora udział wzięli Jacek Szer – Zastępca GINB oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych. Na zaproszenie Głównego Inspektora w spotkaniu uczestniczyli ponadto Krzysztof Antczak – Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i dr Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
Narada szkoleniowa służyła omówieniu bieżącej działalności inspekcyjno-kontrolnej i orzeczniczej organów wojewódzkich i powiatowych. Przedmiotem omówienia były również realizowane przez GUNB działania mające na celu wdrożenie na szczeblu powiatowym informatycznych systemów do prowadzenia rejestrów: wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, katastrof budowlanych i kontroli obowiązkowych. Ponadto zajęcia tematyczne poprowadzili: Krzysztof Antczak – Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM, który szczegółowo omówił ustawę z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz dr Janusz Rymsza – Zastępca Dyrektora IBDiM, który przybliżył uczestnikom narady m.in. problematykę wpływu przejazdu pojazdów ciężkich na stan techniczny drogowych obiektów mostowych.

Źródło: www.gunb.gov.pl