Zachodnie Targi Nieruchomości & Budowa Domu; 23 marzec -24 marzec 2019

Zachodnie Targi Nieruchomości & Budowa Domu;

23 marzec -24 marzec 2019

Data: 23 marzec -24 marzec 2019
Miejsce: Warszawa (mazowieckie)
Adres: Hala Koło
Warszawa, ul. Obozowa 60
Adres e-mail: biuro@expoproperty.pl
Tel.: +48 22 697 16 22
Opis:

Zachod­nie Targi Nie­ru­cho­mo­ści to pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z północno-zachodniej czę­ści War­szawy oraz z sąsied­nich miej­sco­wo­ści jak Łomianki, Oża­rów Mazo­wiecki, Babice, Pia­stów oraz Prusz­ków. Każdą edy­cję odwie­dzają tysiące gości.

Osiem edy­cji tar­gów zgro­ma­dziły dotych­czas bli­sko 27 000 gości. Swoją ofertę zapre­zen­to­wało na nich bli­sko 75 wystaw­ców – dewe­lo­pe­rów, pośred­ni­ków w obro­cie nie­ru­cho­mo­ściami, ban­ków, pośred­ni­ków finan­so­wych oraz firm spe­cja­li­zu­ją­cych się w wypo­sa­że­niu i aran­ża­cji wnętrz

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w tej czę­ści War­szawy i jej oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie. Wspa­niała atmos­fera, atrak­cyjna loka­li­za­cja, dosko­nała komu­ni­ka­cja z cen­trum ? to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz.

To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo więk­szość naszych wystaw­ców w tych dniach otwiera swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu ?od ręki? można kupić wyma­rzone ?M?.

To ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipotecznych.

Więcej informacji