Zawiadom Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Sprawdź kiedy musisz zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:

 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Będąc inwestorem masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli:

 • został na ciebie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
 • zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2. Informacje o obiektach budowlanych, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie znajdziesz na portalu biznes.gov.pl. Ponadto, w pozwoleniu na budowę, które otrzymałeś powinna być podana informacja o tym, czy masz obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie powinieneś złożyć przez rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego (przed złożeniem do nadzoru budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
 • Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
 • Graniczne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

1. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy złóż we właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy przez nią rozumieć właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, graniczną stację sanitarno-epidemiologiczną albo wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną, właściwą ze względu na lokalizację obiektu, którego budowę zakończyłeś.

2. W większości  przypadków zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy kieruje się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  i składa się w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy kieruje się do:

 • granicznego państwowego inspektora sanitarnego i składa w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej dla obiektów położonych w obszarach przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, objętych nadzorem przez granicznego państwowego inspektora sanitarnego,
 • państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i składa się w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jeżeli inwestorem jest podmiot, dla którego powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w którym powiat jest podmiotem dominującym oraz w odniesieniu do  obiektów budowlanych będących źródłem emisji radiacyjnych.

4. Jeżeli nie wiesz, gdzie masz złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy to skontaktuj się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, gdzie uzyskasz informacje.

 

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż zawiadomienie

Dokumenty

1. Przepisy nie regulują jakie dokumenty dołącza się do zawiadomienia (najczęściej wymagane jest dołączenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pozwolenia na budowę).

2. Skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy i uzyskaj informacje co powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty powinieneś do niego dołączyć. Możesz skorzystać z gotowego wzoru udostępnionego powyżej. Ponadto na stronach internetowych poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych możesz znaleźć odpowiednie informacje, a także pobrać przygotowany przez nie wzór zawiadomienia.

3. Jeśli będzie cię reprezentował pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie ? 17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Zawiadomienie powinieneś złożyć przez rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego (przed złożeniem do nadzoru budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy).

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdzi kompletność zawiadomienia

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy nie ma braków. Jeżeli ma to zostaniesz poinformowany o konieczności ich usunięcia.

2. Uzupełnione zawiadomienie składasz w stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien się z tobą skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3. Kontrola obiektu budowlanego oraz zajęcie stanowiska przez Państwową Inspekcję Sanitarną

1. W trakcie kontroli obiektu budowlanego Państwowa Inspekcja Sanitarna może wymagać, abyś przedstawił do wglądu dokumenty potwierdzające realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami. Przepisy nie regulują jakie to mogą być dokumenty. W praktyce mogą to być np.: projekt budowlany, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, protokoły odbioru i sprawdzeń poszczególnych sieci, instalacji oraz urządzeń. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty powinieneś udostępnić w trakcie kontroli, skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy.

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontroluje zgłoszony obiekt budowlany i sprawdzi zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym (w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych). Jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdzi niezgodność z projektem budowlanym to może zgłosić uwagi lub sprzeciw wobec dopuszczenia obiektu do użytkowania.

3. Jeżeli w trakcie kontroli Państwowa Inspekcja Sanitarna zgłosi sprzeciw lub uwagi dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym to dokonaj odpowiednich poprawek.

4. Nawet jeżeli obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym ale nie spełnia wymagań higienicznych i zdrowotnych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, Państwowa Inspekcja Sanitarna może zgłosić sprzeciw przeciwko uruchomieniu zgłoszonego obiektu budowlanego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy traktuje się to za niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. W takim przypadku możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty zależy od ilości i stopnia skomplikowania czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną podczas kontroli. W celu ustalenia wysokości opłaty skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w  której składałeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Co przygotować na start

 1. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy

Ile będziesz czekać

Państwowa Inspekcja Sanitarna powinna zająć stanowisko w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag wobec dopuszczenia do użytkowania.


Uwaga:

1. Państwowy inspektor sanitarny dochowa 14-dniowego terminu, jeżeli 14-stego dnia nada stanowisko na poczcie albo wyśle ci elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dowiedz się, czy zajęła ona stanowisko.

2. Termin 14 dniowy nie dotyczy postępowania na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (postępowanie wszczęte z urzędu). W tym przypadku zastosowanie mają terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o sprzeciwie przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego przez ciebie obiektu budowlanego możesz się odwołać (na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Organami odwoławczymi są:

 • w przypadku wydania decyzji przez państwowego powiatowego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego ? państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
 • w przypadku wydania decyzji przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ? Główny Inspektor Sanitarny.

Odwołanie złóż za pośrednictwem tego państwowego inspektora sanitarnego, który wydał ci decyzję o sprzeciwie. Masz na to 14 dni licząc od dnia odebrania decyzji.

Powiązane usługi i informacje

Źródło: www.biznes.gov.pl