Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Twój projekt budowlany uzgadniałeś z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych? Sprawdź kiedy musisz zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:

  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Będąc inwestorem masz obowiązek zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Musisz to zrobić, jeśli:

  • został na ciebie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
  • zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2. Informacje o obiektach budowlanych, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie znajdziesz portalu biznes.gov.pl. Ponadto, w pozwoleniu na budowę, które otrzymałeś powinna być podana informacja o tym, czy masz obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. Wykaz obiektów budowlanych, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych znajdziesz w publikacji Wykaz obiektów budowlanych, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego (przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
  • Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż do komendy miejskiej lub powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania złóż do Państwowej Straży Pożarnej, właściwej dla miejsca lokalizacji wybudowanego obiektu budowlanego.

Dokumenty

1. Przepisy nie regulują jakie dokumenty dołącza się do zawiadomienia (najczęściej wymagane jest dołączenie kopii pozwolenia na budowę).

2. Skontaktuj się z komendą Państwowej Straży Pożarnej, do której złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy i uzyskaj informacje co powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty powinieneś do niego dołączyć. Możesz skorzystać z gotowego wzoru udostępnionego powyżej w wersji .docx. Ponadto na stronach internetowych poszczególnych komend Straży Pożarnej znajdziesz odpowiednie informacje, a także pobierzesz wzór zawiadomienia.

3. Jeżeli będzie cię reprezentował pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie – 17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Zawiadomienie złóż przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego (przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy).

2. Państwowa Straż Pożarna sprawdzi kompletność twojego zawiadomienia

1. Państwowa Straż Pożarna sprawdza, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy nie ma braków. Jeżeli ma, to skontaktuje się z tobą pracownik straży i poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Może również to zrobić podczas wizji obiektu. Poinformuje cię wtedy o formie uzupełnienia braków.

2. Uzupełnione zawiadomienie złóż do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, do którego złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3. Jeśli zostawiłeś numer telefonu, pracownik Państwowej Straży Pożarnej powinien się z tobą skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3. Kontrola obiektu budowlanego oraz zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną

1. W trakcie kontroli obiektu budowlanego Państwowa Straż Pożarna może wymagać, abyś przedstawił do wglądu dokumenty potwierdzające realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami. Przepisy nie regulują jakie to mogą być dokumenty. W praktyce mogą to być np.: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, protokoły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji oraz urządzeń, czy też dokumentacja dopuszczająca do stosowania w kraju wykorzystane w obiekcie wyroby budowlane. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty powinieneś udostępnić w trakcie kontroli, skontaktuj się z komendą Państwowej Straży Pożarnej, do której składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy.

2. Państwowa Straż Pożarna dokonuje kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy. W trakcie kontroli zajmuje ona stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Będziesz mógł rozpocząć eksploatację obiektu budowlanego wyłącznie, gdy:

  • zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe;
  • sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Jeżeli w trakcie kontroli Państwowa Straż Pożarna zgłosi uwagi dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym (w zakresie ochrony przeciwpożarowej) to dokonaj odpowiednich poprawek. Państwowej Straży Pożarnej przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli obiekt budowlany nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wtedy otrzymasz stanowisko o sprzeciwie. Możesz również dostać decyzję o nakazie usunięcia usterek.

3. W przypadku zastrzeżeń co do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska niezwłocznie zawiadamia o zastrzeżeniach właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (czyli ten, który wydał pozwolenie na budowę) oraz organ nadzoru budowlanego (do którego wystąpisz o pozwolenie na użytkowanie albo złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy). W przypadku poważnych uchybień, Państwowa Straż Pożarna może unieważnić uzgodnienie projektu budowlanego.

4. Jeżeli Państwowa Straż Pożarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, to uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. W takim przypadku możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Termin

Państwowa Straż Pożarna ma 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na zajęcie stanowiska. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, to możesz potraktować to jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Ile będziesz czekać

Państwowa Straż Pożarna powinna zająć stanowisko w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie to możesz potraktować to jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Jak możesz się odwołać

Nie przysługuje ci odwołanie od stanowiska Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Odwołanie możesz złożyć dopiero na etapie decyzji odmawiającej użytkowania obiektu wydanej przez organy nadzoru budowlanego.

Powiązane usługi i informacje

Źródło: www.biznes.gov.pl