Zmiany w prawie

 

INFORMUJĄ

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2012 r. opublikowana została ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 472). Powyższa ustawa w art. 2 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez rozszerzenie katalogu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia przebudowy drogi, w przypadku dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.