Zmiany w prawie

 

INFORMUJĄ

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 560). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 5 czerwca 2012 r.