Zmiany w prawie

 

INFORMUJĄ

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 608).Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 13 czerwca 2012 r.