Zmiany w prawie

INFORMUJĄ

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zamieścił ujednolicony tekst ustawy – Prawo budowlane, – “Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)”  uwzględniający zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

Celem tych zmian jest doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne i usprawnienie procesu inwestycyjnego, m.in. poprzez skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni, a także poprzez:

  • rozszerzenie katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
  • rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na zgłoszenie,
  • rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Wprowadzono też przepisy (art. 30 ust. 5aa) umożliwiające wydawanie z urzędu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy przed upływem terminu 21 dni. Zapewnia to możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu inwestora (podobne zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego – art. 54 ust. 2, zmiany sposobu użytkowania – art. 71 ust. 4c oraz rozbiórki obiektów budowlanych – art. 31 ust. 2 zdanie drugie).
W nowelizacji ustawy – Prawo budowlane zostały również doprecyzowane przepisy dotyczące istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzono regulacje (art. 36a ust. 5a), zgodnie z którymi nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% i spełnia inne oczywiste warunki (nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli zostało to uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych).
Ustawa wprowadza także przepis (art. 37a) umożliwiający inwestorom tymczasowych obiektów budowlanych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, wskutek czego po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu będą mogli użytkować ten obiekt (dotychczas po upływie terminu obiekt musiał zostać rozebrany).